Phân tích"The first chart below shows the percentages of women and men in a country involved in some kinds of home tasks (cooking, cleaning, pet caring and repairing the house). The second chart shows the amount of time each gender spent on each task per day."IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 4/2/2023 & 19/4/2024)(Copy)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The first chart below shows the percentages of women and men in a country involved in some kinds of home tasks (cooking, cleaning, pet caring and repairing the house). The second chart shows the amount of time each gender spent on each task per day."IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 4/2/2023)

I. Đề bài

The first chart below shows the percentages of women and men in a country involved in some kinds of home tasks (cooking, cleaning, pet caring and repairing the house). The second chart shows the amount of time each gender spent on each task per day.

The first chart below shows the percentages of women and men in a country involved in some kinds of home tasks (cooking, cleaning, pet caring and repairing the house). The second chart shows the amount of time each gender spent on each task per day.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The percentage of both genders doing housework corresponds with the average minutes for these tasks
   • Apart from house repairs, in all the given household chores, women take the lead.
   • Cooking and cleaning consume more time than the other tasks. 
  • Body 1: Viết biểu đồ 1 
   • The percentage of women involved in cooking and cleaning is 80% and 60% respectively, which is 20% more for each task than men. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng & paraphrase "respectively" / "respective"
   • Almost equal percentage (20-22%) of men and women are involved in pet care. 
   • Twice as many men as women took charge of repairing household appliances (18% compared with 9%)
  • Body 2: Viết biểu đồ 2
   • Women perform over 80 minutes for cooking and about 70 minutes for cleaning, compared to men with 60 and roughly 45 minutes for these chores, correspondingly. 
   • Both males and females spend on an average 20 minutes per day on pet care. 
   • Women spend approximately 5 minutes per day, whereas men spend three times more time on house repairs. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "whereas" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0