Cách dùng"prefer (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ"prefer"tiếng anh

1. Prefer sth TO sth: thích cái gì HƠN cái gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do you prefer hot or cold weather? I prefer red wine to white. 
 • He prefers watching football to playing it. 

Ving thì cũng được tính như NOUN nên ta cũng có 1 cấu trúc nữa: PREFER VING TO VING

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He prefers watching baseball to playing it

2. Prefer sth : thích cái gì hơn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some people prefer a vegetarian diet, while others prefer a meat-based diet. 
 • You can detach the hood if you prefer the coat without it. 
 • We have tea and coffee, but perhaps you’d prefer a cold drink.

3. Prefer (not) to do sth: thích (không) làm việc gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'd prefer not to discuss this issue.
 • I'd prefer not to work but I don't have much choice. 
 • Most convalescents prefer to be cared for at home rather than in a hospital. 
 • Would you prefer to pay by cash, cheque, or credit card?
 • Would you prefer to leave?

4. Prefer sb (not) to do sth: thích ai đó (không) làm gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'd prefer you not to smoke (= I would like it better if you did not smoke), please.

5. Prefer + that + clause (mệnh đề)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She prefers that we meet at the station
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE