Cách dùng từ"seem"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng từ"seem"tiếng anh

I."seem"là nội động từ (không chia tiếp diễn)

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"có vẻ như, dường như, coi bộ"

=to appear to be something, or to appear to have a particular quality

IELTS TUTOR lưu ý:

 • seem happy/genuine/relaxed etc to someone
 • seem like
 • seem to do something
 • seem (to be) someone/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • John seems nice. 
 • He seems happy enough to me. 
 • He seems to be a good fellow (IELTS TUTOR giải thích: anh ta có vẻ là người tốt)
 • Going out for lunch seemed like a good idea.
 • She seemed to take very good care of herself. 
 • Susan seems like a very sensible person.

2. Mang nghĩa"dùng khi cẩn trọng, lịch sự"

=used when you want to say something in a more careful or polite and less direct way

IELTS TUTOR lưu ý:

 • it seems​/​would seem (that)
 • seem to have done something
 • can’t seem to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It seems there’s going to be a slight delay. 
 • I seem to have forgotten your name. 
 • We can’t seem to get this computer to work.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE