Giải đề"The first chart below shows how energy is used in an average Australian household. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The first chart below shows how energy is used in an average Australian household. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The first chart below shows how energy is used in an average Australian household. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use

The first chart below shows how energy is used in an average Australian household. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở đây có thể viết mỗi biểu đồ 1 đoạn thân bài vì mặc dù các category (heating, water heating…) là giống nhau giữa 2 biểu đồ nhưng thông tin hoàn toàn tách biệt 
 • Overall:
  • Heating and water heating account for a significant proportion of energy use
  • The largest proportion of CO2 emitted belongs to water heating  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: most greenhouse gas emissions result from watering heating and other appliances)
 • Body 1: Biểu đồ 1:
  • 42% of the energy consumed in an Australian family is used for heating, which is the highest figure on the chart, followed by that of water heating, at approximately 30%. 
  • The figure for other appliances makes up merely 15% and the rest, including refrigeration, cooling, and lighting, occupy trivial proportions, under 7% each. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "figure" tiếng anh
 • Body 2: Biểu đồ 2
  • Water-heating and other appliances are the major causes, with about 32% and 28% respectively. 
  • The data of heating and refrigeration are lower, standing at about 15% each. 
  • Both cooling and lighting are responsible for the production of one-tenth of total gas emissions. >> IETLS TUTOR hướng dẫn Cấu trúc "both ...and" tiếng anh

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn học sinh đã đi thi và vượt target 0.5 đạt 6.5 IELTS WRITING

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn học sinh đã đi thi và vượt target 0.5 đạt 6.5 IELTS WRITING
Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn học sinh đã đi thi và vượt target 0.5 đạt 6.5 IELTS WRITING
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE