Giải brainstorm speaking 1/22 Part 2

· Speaking

Bên cạnh Giải brainstorm speaking 1/22 Part 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 1. Describe a Person You Follow On Social Media >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you follow him/her on social media? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a Person You Follow On Social Media" IELTS SPEAKING
 2. Describe a person who contributes to the society >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think he/she contributes to society? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a person who contributes to the society" IELTS SPEAKING
 3. Describe someone you really like to spend time with >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you like to spend time with him/her? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe someone you really like to spend time with" IELTS SPEAKING
 4. Describe a time you visited a new place >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about the place? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a time you visited a new place" IELTS SPEAKING
 5. Describe a place in a village that you visited >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you feel about this place? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a place in a village that you visited" IELTS SPEAKING
 6. Describe an ideal house or apartment where you want to live >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you want to live there? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "An ideal house or apartment where you want to live" IELTS SPEAKING 
 7. Describe something that you are interested to learn or improve >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you want to keep learning it? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "Something that you are interested to learn or improve" IELTS SPEAKING​ 
 8. Describe a course that impressed you a lot >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why it impressed you a lot? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a course that impressed you a lot" IELTS SPEAKING
 9. Describe a gift you would like to buy for your friend >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you choose that gift? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A gift you would like to buy for your friend" IELTS SPEAKING
 10. Describe a rule that you do not like >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain whether you’ve followed the rule? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a rule that you do not like" IELTS SPEAKING
 11. Describe a story someone told you and you remember >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how do you feel about it? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a story someone told you and you remember" IELTS SPEAKING
 12. Describe a special cake you received from others >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why it’s a special cake? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A special cake you received from others" IELTS SPEAKING
 13. Describe a skill that you learned from older people >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you feel about it? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a skill that you learned from older people" IELTS SPEAKING
 14. Describe an item of clothing that someone gave you >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why this person gave you the clothing? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "An item of clothing that someone gave you" IELTS SPEAKING
 15. Describe a thing you did to learn another language >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a thing you did to learn another language" IELTS SPEAKING 
 16. Describe an interesting song >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think it is interesting? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe your favourite song/Describe an interesting song" IELTS SPEAKING
 17. Describe something you received for free >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe something you received for free" IELTS SPEAKING
 18. Describe something that was broken in your home and then repaired >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe something that was broken in your home and then repaired" IELTS SPEAKING 
 19. Describe something that you can’t live without (not a computer/phone) >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain how you felt when you were without it? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "Something that you can’t live without (not a computer/phone)" IELTS SPEAKING
 20. Describe a time when you moved to a new home/school >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: How you felt about it? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a time when you moved to a new home/school" IELTS SPEAKING
 21. Describe a long walk you ever had >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about this walk? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a long walk you ever had" IELTS SPEAKING
 22. Describe an interesting conversation you had with your friend >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think it was interesting? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe an interesting conversation you had with your friend" IELTS SPEAKING 
 23. Describe an ambition that you haven’t achieved >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe an ambition that you haven’t achieved" IELTS SPEAKING
 24. Describe a time when you organized a happy event successfully >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think it was a successful event? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề "Describe a time when you organized a happy event successfully" IELTS SPEAKING   

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking