Giải thích"thanks to somebody /something"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Giải thích cụm"thanks to somebody /something"tiếng anh

Mang nghĩa"nhờ có ai/cái gì"

= because of/If you say that something happens thanks to a particular person or thing, you mean that they are responsible for it happening or caused it to happen.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The play succeeded thanks to fine acting by all the cast (IELTS TUTOR giải thích: vở kịch thành công nhờ sự diễn xuất giỏi của tất cả các vai)

  • Thanks to your help (IELTS TUTOR giải thích: nhờ có sự giúp đỡ của anh)
  • Thanks to the bad weather, the match had been cancelled (IELTS TUTOR giải thích: do thời tiết xấu mà trận đấu đã bị hủy bỏ)
  • It is thanks to this committee that many new sponsors have come forward. 
  • Thanks to recent research, effective treatments are available.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE