Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Looking back- bài tập 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Looking back- bài tập 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan:

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Looking back- bài tập 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)

1. The children in my home village used to go______, even in winter. Now they all have shoes((IELTS TUTOR giải thích: Trẻ em ở làng tôi thì đã thường đi______ , ngay cả khi vào mùa đông. Bậy giờ bọn trẻ đã có giày để mang)

A:on foot. B: bare foot. C: playing around

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. There is usually a _____ gap between the old and the young, especially when the world is changing so fast(IELTS TUTOR giải thích: Luôn có một khoảng cách _____ giữa người trẻ và người già, đặc biệt là khi thế giới đang thay đổi quá nhanh)

A: generation. B: value. C: age

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. Every nation has respect for their long-preserved______(IELTS TUTOR giải thích: Mỗi quốc gia phải tỏ lòng kính trọng _______ được gìn giữ lâu đời)

A: behaviour. B: practies. C:traditions

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. In Vietnam, ______ often refers to age and social position, not to wealth (IELTS TUTOR giải thích: Ở Việt Nam, ______ thường thích ám chỉ đến độ tuổi và vị trí xã hội , không phỉa sự giàu có)

A: seniority. B:tradition. C: generation

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. Giving lucky money to the young and the old at Tet is a common_______ in many Asian countries(IELTS TUTOR giải thích: Trao tặng tiền lì xì đến người trẻ và người già trong ngày Tet là một ________ thường thấy ở các quốc gia Châu Á)

A: behaviour. B:practice. C:tradition

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Looking back- bài tập 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Add paragraph text here.

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Looking back- bài tập 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Looking back- bài tập 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)