Linking verb không chia tiếp diễn

· Grammar

I. Kiến thức liên quan

II. Linking verb không chia tiếp diễn

IELTS TUTOR lưu ý các động từ đi cùng tính từ hay còn gọi là linking verb đã được IELTS TUTOR hướng dẫn ở link trên thường gặp với các động từ này sẽ không chia tiếp diễn, lí do là bởi các danh từ này có xu hướng chỉ cảm xúc, suy nghĩ tình trạng nên không chia tiếp diễn được ( These "stative" verbs are about state, not action, and they cannot express the continuous or progressive aspect):

 • Chỉ cảm xúc (feeling)hate, like, love, prefer, want, wish
 • Chỉ cảm giác (senses)appear, feel, hear, see, seem, smell, sound, taste
 • Chỉ giao tiếp (communication)agree, deny, disagree, mean, promise, satisfy, surprise
 • Chỉ suy nghĩa (thinking)believe, imagine, know, mean, realize, recognize, remember, understand
 • Các tình trạng khác (other states)be, belong, concern, depend, involve, matter, need, owe, own, possess

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Linking verb không chia tiếp diễn
 • can see someone in the distance. not I am seeing someone in the distance.
 • can't hear you very well. not I am not hearing you very well.

III. Các động từ với nhiều nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sẽ có các động từ với nhiều lớp nghĩa khác nhau, do vậy chỉ nghĩa nào mang nghĩa "tình trạng, cảm giác" mới không chia tiếp diễn được, các nghĩa còn lại chia tiếp diễn bình thường (Some verbs have two different meanings or senses. For one sense we cannot use a continuous tense. For the other sense we can use any tense)
 • Một số động từ có nhiều nghĩa trong đó có nghĩa chỉ tình trạng cảm giác như sau:
Các động từ với nhiều nghĩa

IELTS TUTOR xét ví dụ với động từ think có các nghĩa sau đây như IELTS TUTOR có hướng dẫn Cách dùng động từ "think" tiếng anh

 1. to believe, to have an opinion
  I think red is a sexy colour (IELTS TUTOR giải thích: với nghĩa này chỉ tình trạng cảm giác không chia tiếp diễn (In sense 1 there is no real action, no activity. This sense is called "stative")
 2. to reflect, to use your brain to solve a problem
  I am thinking about my homework  (IELTS TUTOR giải thích: với nghĩa này chỉ hoặt động tư duy nên chia tiếp diễn được (In sense 2 there is a kind of action, a kind of activity. This sense is called "dynamic")

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0