Living Dunes: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) - Ngày thi 24/3/2024

I. Kiến thức liên quan

II. Living Dunes (Đề thi IELTS READING 06/01/2024)

Living Dunes

When you think of a sand dune, you probably picture a barren pile of lifeless sand. But sand dunes are actually dynamic natural structures. They grow, shift and travel. They crawl with living things. Some sand dunes even sing.

 • IELTS TUTOR dịch: Khi nghĩ đến cồn cát, bạn có thể hình dung ra một đống cát cằn cỗi, vô hồn. Nhưng cồn cát thực chất là những cấu trúc tự nhiên động. Họ phát triển, thay đổi và di chuyển. Họ bò với những sinh vật sống. Một số cồn cát thậm chí còn hát.

A

Although no more than a pile of wind-blown sand, dunes can roll over trees and buildings, march relentlessly across highways, devour vehicles on its path, and threaten crops and factories in Africa, the Middle East, and China. In some places, killer dunes even roll in and swallow up towns. Entire villages have disappeared under the sand. In a few instances the government built new villages for those displaced only to find that new villages themselves were buried several years later. Preventing sand dunes from overwhelming cities and agricultural areas has become a priority for the United Nations Environment Program. >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích"Some people do not mind to spend their leisure time with their colleagues while some people prefer to keep their private life separate from their work life. Is it a great idea to spend leisure time with your colleagues?"IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0)

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Although no more than a pile of wind-blown sand, dunes can roll over trees and buildings, march relentlessly across highways, devour vehicles on its path, and threaten crops and factories in Africa, the Middle East, and China. các động từ roll, march, devour, threaten đang theo cấu trúc song song  mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Even though they might seem like just piles of sand moved by the wind, sand dunes can actually do a lot of powerful and sometimes destructive things. They can cover up trees and buildings, move across roads without stopping, swallow up cars, and put crops and factories in Africa, the Middle East, and China at risk.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Mặc dù không hơn gì một đống cát bị gió thổi bay, nhưng cồn cát có thể cuốn qua cây cối và các tòa nhà, di chuyển không ngừng trên đường cao tốc, nuốt chửng các phương tiện trên đường đi và đe dọa mùa màng và nhà máy ở Châu Phi, Trung Đông và Trung Quốc. Ở một số nơi, những cồn cát sát thủ thậm chí còn tràn vào và nuốt chửng các thị trấn. Toàn bộ ngôi làng đã biến mất dưới cát. Trong một số trường hợp, chính phủ đã xây dựng những ngôi làng mới cho những người phải di dời để rồi nhận ra rằng chính những ngôi làng mới đó đã bị chôn vùi vài năm sau đó. Ngăn chặn cồn cát lấn át các thành phố và khu vực nông nghiệp đã trở thành ưu tiên của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.

B

Some of the most significant experimental measurements on sand movement were performed by Ralph Bagnold, a British engineer who worked in Egypt prior to World War II. Bagnold investigated the physics of particles moving through the atmosphere and deposited by wind. He recognised two basic dune types, the crescentic dune, which he called “barchan,” and the linear dune, which he called longitudinal or “sief ’ (Arabic for “sword”). The crescentic barchan dune is the most common type of sand dune. As its name suggests, this dune is shaped like a crescent moon with points at each end, and it is usually wider than it is long. Some types of barchan dunes move faster over desert surfaces than any other type of dune. The linear dune is straighter than the crescentic dune with ridges as its prominent feature. Unlike crescentic dunes, linear dunes are longer than they are wide—in fact, some are more than 100 miles (about 160 kilometers) long. Dunes can also be comprised of smaller dunes of different types, called complex dunes.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Một số phép đo thực nghiệm quan trọng nhất về chuyển động của cát được thực hiện bởi Ralph Bagnold, một kỹ sư người Anh từng làm việc ở Ai Cập trước Thế chiến thứ hai. Bagnold đã nghiên cứu tính chất vật lý của các hạt di chuyển trong khí quyển và lắng đọng bởi gió. Ông nhận ra hai loại cồn cát cơ bản, cồn cát hình lưỡi liềm mà ông gọi là “barchan” và cồn cát tuyến tính mà ông gọi là cồn cát dọc hoặc “sief ’ (tiếng Ả Rập có nghĩa là “thanh kiếm”). Cồn cát hình lưỡi liềm là loại cồn cát phổ biến nhất. Đúng như tên gọi của nó, cồn cát này có hình dạng giống như vầng trăng lưỡi liềm với các mũi nhọn ở mỗi đầu và thường rộng hơn so với chiều dài. Một số loại cồn cát barchan di chuyển nhanh hơn trên bề mặt sa mạc so với bất kỳ loại cồn cát nào khác. Cồn cát tuyến tính thẳng hơn cồn cát hình lưỡi liềm với đặc điểm nổi bật là các đường gờ. Không giống như cồn cát hình lưỡi liềm, cồn cát tuyến tính dài hơn chiều rộng—trên thực tế, một số cồn cát dài hơn 100 dặm (khoảng 160 km). Cồn cát cũng có thể bao gồm các cồn cát nhỏ hơn thuộc nhiều loại khác nhau, được gọi là cồn cát phức tạp.

C

Despite the complicated dynamics of dune formation, Bagnold noted that a sand dune generally needs the following three things to form: a large amount of loose sand in an area with little vegetation—usually on the coast or in a dried-up river, lake or sea bed; a wind or breeze to move the grains of sand; and an obstacle, which could be as small as a rock or as big as a tree, that causes the sand to lose momentum and settle. Where these three variables merge, a sand dune forms. >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Bất chấp động lực phức tạp của quá trình hình thành cồn cát, Bagnold lưu ý rằng một cồn cát thường cần ba yếu tố sau để hình thành: một lượng lớn cát rời ở khu vực có ít thảm thực vật - thường là trên bờ biển hoặc ở sông, hồ hoặc sông cạn. đáy biển; một cơn gió hay cơn gió nhẹ làm di chuyển những hạt cát; và một chướng ngại vật, có thể nhỏ như một tảng đá hoặc lớn như một cái cây, khiến cát mất đà và lắng xuống. Nơi ba biến này hợp nhất, một cồn cát hình thành.

D

As the wind picks up the sand, the sand travels, but generally only about an inch or two above the ground, until an obstacle causes it to stop. The heaviest grains settle against the obstacle, and a small ridge or bump forms. The lighter grains deposit themselves on the other side of the obstacle. Wind continues to move sand up to the top of the pile until the pile is so steep that it collapses under its own weight. The collapsing sand comes to rest when it reaches just the right steepness to keep the dune stable. The repeating cycle of sand inching up the windward side to the dune crest, then slipping down the dune’s slip face allows the dune to inch forward, migrating in the direction the wind blows.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • The repeating cycle of sand inching up the windward side to the dune crest, then slipping down the dune’s slip face allows the dune to inch forward, migrating in the direction the wind blows.
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Khi gió cuốn cát lên, cát sẽ di chuyển, nhưng thường chỉ cách mặt đất khoảng một hoặc hai inch cho đến khi gặp chướng ngại vật khiến nó dừng lại. Những hạt nặng nhất sẽ bám vào chướng ngại vật và hình thành một đường gờ hoặc vết sưng nhỏ. Những hạt nhẹ hơn sẽ tự lắng đọng ở phía bên kia của chướng ngại vật. Gió tiếp tục đưa cát lên trên đỉnh đống cho đến khi đống dốc đến mức sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Cát sụp đổ sẽ dừng lại khi đạt đến độ dốc vừa phải để giữ cho cồn cát ổn định. Chu kỳ lặp đi lặp lại của việc cát nhích lên phía đón gió đến đỉnh cồn cát, sau đó trượt xuống mặt trượt của cồn cát khiến cồn cát nhích dần về phía trước, di chuyển theo hướng gió thổi.

E

Depending on the speed and direction of the wind and the weight of the local sand, dunes will develop into different shapes and sizes. Stronger winds tend to make taller dunes; gentler winds tend to spread them out. If the direction of the wind generally is the same over the years, dunes gradually shift in that direction. But a dune is “a curiously dynamic creature”, wrote Farouk El-Baz in National Geographic. Once formed, a dune can grow, change shape, move with the wind and even breed new dunes. Some of these offspring may be carried on the back of the mother dune. Others are born and race downwind, outpacing their parents. >> IELTS TUTOR lưu ý: PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020"Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15, while others require students to study a wide range of subjects until they leave school. What are the benefits of each system? Which is better?"IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
 • IELTS TUTOR dịch: Tùy thuộc vào tốc độ và hướng gió cũng như trọng lượng của cát tại địa phương, cồn cát sẽ phát triển thành các hình dạng và kích cỡ khác nhau. Gió mạnh hơn có xu hướng tạo ra những cồn cát cao hơn; những cơn gió nhẹ hơn có xu hướng làm chúng lan rộng ra. Nếu hướng gió nhìn chung không thay đổi qua các năm thì các cồn cát sẽ dịch chuyển dần theo hướng đó. Nhưng cồn cát là “một sinh vật năng động đến kỳ lạ”, Farouk El-Baz đã viết trên National Geographic. Sau khi hình thành, cồn cát có thể phát triển, thay đổi hình dạng, di chuyển theo gió và thậm chí tạo ra những cồn cát mới. Một số con non này có thể được mang trên lưng cồn mẹ. Những người khác được sinh ra và chạy theo chiều gió, vượt xa cha mẹ họ.

F

Sand dunes even can be heard ‘singing’ in more than 30 locations worldwide, and in each place the sounds have their own characteristic frequency, or note. When the thirteenth century explorer Marco Polo encountered the weird and wonderful noises made by desert sand dunes, he attributed them to evil spirits. The sound is unearthly. The volume is also unnerving. Adding to the tone’s otherworldliness is the inability of the human ear to localise the source of the noise. Stéphane Douady of the French national research agency CNRS and his colleagues have been delving deeper into dunes in Morocco, Chile, China and Oman, and believe they can now explain the exact mechanism behind this acoustic phenomenon.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Thậm chí người ta còn có thể nghe thấy những cồn cát “hát” ở hơn 30 địa điểm trên toàn thế giới và ở mỗi nơi âm thanh đều có tần số hoặc nốt nhạc đặc trưng riêng. Khi nhà thám hiểm thế kỷ thứ mười ba Marco Polo gặp phải những âm thanh kỳ lạ và tuyệt vời do cồn cát sa mạc tạo ra, ông cho rằng chúng là do linh hồn ma quỷ tạo ra. Âm thanh thật kỳ lạ. Âm lượng cũng đáng lo ngại. Thêm vào tính chất khác của âm thanh là tai người không có khả năng xác định nguồn gốc của tiếng ồn. Stéphane Douady thuộc cơ quan nghiên cứu quốc gia Pháp CNRS và các đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu sâu hơn về các cồn cát ở Maroc, Chile, Trung Quốc và Oman và tin rằng giờ đây họ có thể giải thích cơ chế chính xác đằng sau hiện tượng âm thanh này.

G

The group hauled sand back to the laboratory and set it up in channels with automated pushing plates. The sands still sang, proving that the dune itself was not needed to act as a resonating body for the sound, as some researchers had theorised. To make the booming sound, the grains have to be of a small range of sizes, all alike in shape: well-rounded. Douady’s key discovery was that this synchronised frequency — which determines the tone of sound — is the result of the grain size. The larger the grain, the lower the key. He has successfully predicted the notes emitted by dunes in Morocco, Chile and the US simply by measuring the size of the grains they contain. Douady also discovered that the singing grains had some kind of varnish or a smooth coating of various minerals: silicon, iron and manganese, which probably formed on the sand when the dunes once lay beneath an ancient ocean. But in the muted grains this coat had been worn away, which explains why only some dunes can sing. He admits he is unsure exactly what role the coating plays in producing the noise. The mysterious dunes, it seems, aren’t quite ready yet to give up all of their secrets. >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích & Sửa đề"Traffic and accommodation problems are increasing and the government should encourage some businesses to move from cities to rural areas. Does the advantages outweigh the disadvantages?" (ngày21/11/2020)

 • IELTS TUTOR dịch: Nhóm đã kéo cát trở lại phòng thí nghiệm và xếp nó thành các rãnh bằng các tấm đẩy tự động. Cát vẫn hát, chứng tỏ rằng bản thân cồn cát không cần thiết phải đóng vai trò là vật cộng hưởng cho âm thanh như một số nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết. Để tạo ra âm thanh vang dội, các hạt phải có ít kích thước khác nhau, tất cả đều có hình dạng giống nhau: tròn đều. Khám phá quan trọng của Douady là tần số đồng bộ này - yếu tố quyết định âm sắc của âm thanh - là kết quả của kích thước hạt. Hạt càng lớn thì phím càng thấp. Ông đã dự đoán thành công các nốt nhạc phát ra từ các cồn cát ở Maroc, Chile và Mỹ chỉ bằng cách đo kích thước của các hạt mà chúng chứa. Douady cũng phát hiện ra rằng các hạt hát có một số loại sơn bóng hoặc lớp phủ mịn gồm nhiều loại khoáng chất khác nhau: silicon, sắt và mangan, có thể hình thành trên cát khi các cồn cát từng nằm bên dưới một đại dương cổ đại. Nhưng trong những hạt ngũ cốc im lặng, lớp áo khoác này đã bị mòn đi, điều này giải thích tại sao chỉ một số cồn cát mới có thể hát được. Ông thừa nhận ông không chắc chắn chính xác vai trò của lớp phủ trong việc tạo ra tiếng ồn. Có vẻ như những cồn cát bí ẩn vẫn chưa sẵn sàng để tiết lộ tất cả bí mật của chúng.

Questions 27-33

Reading passage 3 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for paragraphs A-G from the list of headings below.

Write the correct number, i-x, in boxes 27-33 on your answer sheet.

List of Headings

i Shaping and reforming

ii Causes of desertification

iii Need combination of specific conditions

iv Potential threat to industry and communication

v An old superstition demystified

vi Differences and similarities

vii A continuous cycling process

viii Habitat for rare species

ix Replicating the process in laboratory

x Commonest type of dune

27 Paragraph A

28 Paragraph B

29 Paragraph C

30 Paragraph D

31 Paragraph E

32 Paragraph F

33 Paragraph G >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích +kèm sửa bài"The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table)

Questions 34-36

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 34-36 on your answer sheet.

34 ________ dune is said to have long ridges that can extend hundreds of miles.

35 According to Bagnold, an ________ is needed to stop the sand from moving before a dune can form.

36 Stéphane Douady believes the singing of dunes is not a spiritual phenomenon, but purely ________.

Questions 37-40

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

There are many different types of dunes, two of which are most commonly found in deserts throughout the world, the linear dune and the 37 ________ dune, sometimes also known as the crescentic dune. It’s been long known that in some places dunes can even sing and the answer lies in the sand itself. To produce singing sand in lab, all the sands must have similar 38 ________. And scientists have discovered that the size of the sand can affect the 39 ________ of the sound. But the function of the varnish composed by a mixture of 40 ________ still remains puzzling.

Đáp án:

27 iv

28 x

29 iii

30 vii

31 i

32 v

33 ix

34 linear

35 obstacle

36 acoustic

37 barchan

38 shape

39 tone

40 minerals

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Reading
Lý do chọn IELTS TUTOR