Cách Dùng"Mostly, Most, Most of & Almost"

· Phân biệt từ

Bên cạnh  Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy khi viết bài thí sinh mắc lỗi rất nhiều là cách dùng các từ Mostly, Most, Most of và Almost. Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu cách phân biệt các cụm này nhé

I. Cách dùng

1. Mostly /ˈməʊstli/ (adv)

Mang nghĩa "chủ yếu, gần như lúc nào cũng"

= usually, most of the time, or in most situations

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với vai trò là trạng từ (adv), mostly có thể bổ nghĩa cho động từ thường, tính từ, trạng từ và cụm giới từ
 • Mostly có thể xuất hiện trong câu để nhấn mạnh nghĩa “hầu hết” hay “chủ yếu”

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My work isn’t very varied. It’s mostly office work. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc của tôi không đa đạng lắm. Chỉ chủ yếu là công việc văn phòng).
 • Her working experience results from her father mostly. (IELTS TUTOR giải thích: Kinh nghiệm làm việc của cô ấy hầu hết bắt nguồn từ cha cô ấy).
 • Shakespeare wrote mostly in verse.
 • The disease mostly affects people over 50, causing paralysis and uncontrollable tremors. The accident victims mostly had injuries to their lower limbs.
 • In the smaller towns, it's mostly (= usually) very quiet at nights.
 • I am mostly interested in the history of the house. ( hoặc: I am interested in other things about the house but my main interest is its history.) 
  • IELTS TUTOR giải thích: gần như thích nhất là lịch sử của ngôi nha
 • Our fellow travellers were mostly Spanish-speaking tourists.
 • We mostly stayed on the beach (hoặc: We stayed on the beach for the majority of the time)
  • IELTS TUTOR giải thích: hầu như / gần như mọi lúc là ở biển 

2. Most /məʊst/

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "most" tiếng anh

3. Most of....

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "most of...." tiếng anh

4. Almost /ˈɔːlməʊst/

4.1. Giải thích nghĩa

Mang nghĩa "hầu hết, suýt, sắp..."

=nearly

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • almost all: Almost all of the students here are from South America. 
 • almost every/everyone/everything etc: Almost everything was lost in the fire. 
 • almost as...as: Sam’s almost as tall as his mother. 
 • almost certainly: Anne will almost certainly get the job, don’t you think?
 • Cách dùng từ"almost"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi nói về thời gian, số đo, kích cỡ, hoặc sự tiến bộ của một quá trình nào đó
 • Thường rất hay dùng chung với 3 từ all, every, no 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He slipped and almost fell. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy trượt chân suýt té)
 • Their house is almost opposite ours. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà họ gần như đối diện nhà chúng tôi)

4.2. Chức năng ngữ pháp của "almost"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Almost là trạng từ (adv) nên để nắm được cách dùng almost cần nắm kĩ VỊ TRÍ & CHỨC NĂNG TRẠNG TỪ (adverb) TIẾNG ANH mà IELTS TUTOR đã có hướng dẫn 
 • Trong đó, cụ thể almost sẽ:
  1. Bổ nghĩa cho từ hạn định (determiner) 
  2. Bổ nghĩa cho tính từ:
  3. Bổ nghĩa cho động từ 
  4. Bổ nghĩa cho đại từ 
  5. Bổ nghĩa cho trạng từ khác 

4.2.1. Almost là trạng từ bổ nghĩa cho từ hạn định (determiner)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She's almost 30 
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây almost bổ nghĩa cho số từ (số từ thuộc hạn định từ)
 • Almost all motorbikes use unleaded petrol these days. (Ngày nay hầu hết tất cả các xe máy dùng xăng không pha chì). 
  • IELTS TUTOR giải thích: almost bổ nghĩa cho hạn định từ "all" 

4.2.2. Bổ nghĩa cho tính từ:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Most artists find it almost impossible to make a living from art alone.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây almost bổ nghĩa cho tính từ "impossible"

4.2.3. Bổ nghĩa cho động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • They'll almost certainly forget to do it. 
    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây almost là trạng từ bổ nghĩa cho động từ forget 
   • The town was almost entirely destroyed during the war.

   4.2.4. Bổ nghĩa cho đại từ

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Almost no one (= hardly anyone) believed him. (IELTS TUTOR giải thích: Hầu như không ai tin anh ta cả, ở đây almost bổ nghĩa cho no one là đại từ phiếm chỉ)

    4.2.4. Bổ nghĩa cho trạng từ khác

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Don’t give up! You’re almost there.
     • IELTS TUTOR giải thích: almost là trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ khác chính là "there"

    II. Cách phân biệt

    1. Phân biệt "most, "the most", "mostly"

    2. Phân biệt "almost" & "nearly"

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0