Phân biệt"FIND"&"FIND OUT"tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh Phân biệt"FIND"&"FIND OUT"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Phân biệt"FIND"&"FIND OUT"

1. Cách dùng find

Find mang nghĩa "tìm kiếm cái gì (đang bị mất, bị giấu....)"

Find = discover/ locate something, someone (to discover or locate something that was lost, hidden, or previously unknown)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I couldn't find my keys this morning, but I finally found them under the couch.
 • The police found the missing child.
 •  I need to find a restaurant to celebrate her birthday.
 • You should find him.
 • “If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse.”

2. Cách dùng find out

Find out mang nghĩa "tìm hiểu thông tin, bóc trần thông tin"

Find out = discover or get INFORMATION about something, someone (find out gần giống learn/ know) - to discover or learn new information, but it is often used when you actively seek or investigate to obtain the information

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She wanted to find out why the project was delayed, so she conducted interviews with the team members.
  • I found out that my friend is moving to a new city.
  • I found out that my wife was cheating on me.
  • The doctor found out that I have cancer.
  • The police found out who the murderer was.
  • I need to find out more about this restaurant. (to get more information about this restaurant)
  • You should find out more about him (to get more information about him)
  • If you listen to her talk, you’ll find out why she succeeded.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0