Phân tích đề"Describe a time when some people near you made a lot of noise"IELTS SPEAKING

· Part 2

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 30/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.5 đi thi thật), IELTS TUTOR cũng Phân tích đề"Describe a time when some people near you made a lot of noise"IELTS SPEAKING

   I. Đề bài

   Describe a kind of noise

   • Where the noise comes from
   • How you feel about the noise
   • How you dealt with it
   • And explain why you want to talk about it 

   II. Kiến thức liên quan

   III. Phân tích

   IELTS TUTOR lưu ý bám sát vào các câu hỏi cue card của IELTS TUTOR để bố cục bài nói nhé:

   • Where the noise comes from
   • How you feel about the noise
    • The noise of the drills, hammers and other power tools during the daytime was really annoying (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: When I stay at home, I can hear the construction noise like the hammer banging, the drilling sounds, very irritating)
   • How you dealt with it
    • During this time I felt extremely exhausted and I really wanted to make a complaint so that my neighbour would take some actions but his house renovations were legal so there was nothing I could do.
   • And explain why you want to talk about it 
    • Main idea 1: Hearing the noise all the time drove me crazy, and had quite a negative impact on my work.
    • Main idea 2: These impacts contributed to my negative mental, physical and behavioral manifestations.
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing

   >> IELTS Intensive Speaking

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   >> IELTS General

   >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE