Phân tích"Some people say that when deciding how taxes should be spent, governments should prioritise health care. Other people believe that there are more important priorities for taxpayers' money. Discuss both these views and give your own opinion."IELTS WRITING TASK 2 (Đề Thi 6/7/2023 & 13/4/2024)

· Đề thi thật Task 2

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"Some people say that when deciding how taxes should be spent, governments should prioritise health care. Other people believe that there are more important priorities for taxpayers' money. Discuss both these views and give your own opinion."IELTS WRITING TASK 2 (Đề Thi 6/7/2023)

I. Đề bài

Some people say that when deciding how taxes should be spent, governments should prioritise health care. Other people believe that there are more important priorities for taxpayers' money. Discuss both these views and give your own opinion.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0