Rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ

· Grammar

Bên cạnh Rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Mệnh đề quan hệ

II. Rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Khi tính từ đó cần đi với một cấu trúc phía sau thì có thể rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ (IELTS TUTOR ví dụ ở câu ví dụ 1 responsible cần đi với for phía sau nên phải chuyển nó ra phía sau để đi gần for).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Ftei Takahashi is one of the three people responsible for overseeing the Research Department… = Ftei Takahashi is one of the three people who are responsible for overseeing the Research Department (IELTS TUTOR giải thích: Ftei Takahashi là một trong ba người mà chịu trách nhiệm cho việc giám sát Phòng Nghiên Cứu…)
  • The woman, who is very clever and beautiful is my aunt (IELTS TUTOR giải thích: Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt)
  • We prefer methods different than those in the book = We prefer methods which are different than those in the book. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi thích những phương pháp mà khác so với những cái trong cuốn sách này)
  • They have limited the number of books available to students = They have limited the number of books which are available to students (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã hạn chế số lượng sách mà được cung cấp cho sinh viên, ở đây available phải đi với to nên đưa ra phía sau)
  • We must ask people familiar with this area = We must ask people who are familiar with this area (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải hỏi những người mà quen thuộc với khu vực này, familiar phải đi với with nên đưa ra phía sau)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0