PHÂN TÍCH ĐỀ"The Diagrams below show a small local museum and its surroundings in 1957 and 2007"IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 11/1/2024)

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"The Diagrams below show a small local museum and its surroundings in 1957 and 2007 summarize the information by selecting main features etc"IELTS WRITING TASK 1 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

The Diagrams below show a small local museum and its surroundings in 1957 and 2007 summarize the information by selecting main features etc.
The Diagrams below show a small local museum and its surroundings in 1957 and 2007 summarize the information by selecting main features etc.

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Map / Get lost"

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall:
 • Body 1: Viết về 1957
  • Museum Store Room was located on the right, and Local History Room was situated on the left of the entrance 
  • National History Exhibition room could be reached straight ahead from the entrance 
  • There were a number of woody perennial plants surrounding the museum in the park. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "perennial" tiếng anh 
 • Body 2: Viết về 2007
  • The driveway leading up to the museum has been removed, and a car park has been built by the roadside.
  • In terms of the building itself, the entrance has been moved from the middle of the building to the left-hand side of the building where a new museum shop has been built. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "move" tiếng anh 
   • A cafe has been built on the right-hand side of the building replacing the museum storage room. 
   • The National History exhibition room has been turned into a local history room. 
   • A special exhibitions room and an education centre have also been added.
  • All the trees have been removed from the roadside, and also most of them to the left and to the rear of the museum. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "rear" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0