Tính Từ Có Hậu Tố '-Ful' tiếng anh

(Giải thích "stressful")
· Grammar

Bên cạnh Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR tổng hợp Tính Từ Có Hậu Tố '-Ful' Mang Nghĩa 'Full Of Something'

I. Tính Từ Có Hậu Tố '-Ful' Mang Nghĩa 'Full Of Something'

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tính từ có hậu tố '-ful' mang nghĩa 'full of something', ví dụ hopeful hoặc fearful. 

  • Không phải tính từ đuôi '-ful' nào cũng dùng với người và cả vật/hiện tượng. 

  • Một số từ có thể dùng cho người & vật, nhưng một số từ chỉ dùng cho người hoặc cho vật. 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ "stressful"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Stressful vẫn là full of stress nhưng chỉ dùng cho vật/hiện tượng gây ra sự căng thẳng, lo âu cho người khác, tức là thứ đó full of stress, thứ đó gây căng thẳng.

IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Poor families usually face stressful situations caused by low income and unstable jobs.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Từ vựng topic "stress" IELTS
  • Bearing stressful work for a long time may damage both mental and physical health of people.
  • Long commutes to work are definitely stressful.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0