Tổng hợp answer sheet các kĩ năng

· Khác

I. Writing 

II. Speaking 

III. Listening 

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với Listening & Reading trong từng bài sẽ có đính kèm answer sheet của bài tương ứng (kẻ sẵn bảng câu hỏi tương ứng câu hỏi của đề bài yêu cầu, học sinh chỉ cần điền đáp án vào)
  • Vậy nên, ở đây chỉ có answer sheet của sổ tay từ vựng nhé 

IV. Reading 

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với Listening & Reading trong từng bài sẽ có đính kèm answer sheet của bài tương ứng (kẻ sẵn bảng câu hỏi tương ứng câu hỏi của đề bài yêu cầu, học sinh chỉ cần điền đáp án vào)
  • Vậy nên, ở đây chỉ có answer sheet của sổ tay từ vựng nhé