Tổng hợp answer sheet các kĩ năng

· Khác

I. Writing

II. Speaking

III. Listening

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với Listening & Reading trong từng bài sẽ có đính kèm answer sheet của bài tương ứng (kẻ sẵn bảng câu hỏi tương ứng câu hỏi của đề bài yêu cầu, học sinh chỉ cần điền đáp án vào)
  • Vậy nên, ở đây chỉ có answer sheet của sổ tay từ vựng nhé 

IV. Reading

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với Listening & Reading trong từng bài sẽ có đính kèm answer sheet của bài tương ứng (kẻ sẵn bảng câu hỏi tương ứng câu hỏi của đề bài yêu cầu, học sinh chỉ cần điền đáp án vào)
  • Vậy nên, ở đây chỉ có answer sheet của sổ tay từ vựng nhé 
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK