Từ vựng topic"Transportation"IELTS(Copy)

· Từ vựng theo topic

1. Từ vựng cơ bản về topic Transport

1.1. Từ vựng khi di chuyển trên đường

IELTS TUTOR lưu ý:

 • roadside: lề đường
 • turning: chỗ rẽ, ngã rẽ
 • toll: lệ phí qua đường hay qua cầu
 • toll road: đường có thu lệ phí
 • motorway: xa lộ
 • one-way street: đường một chiều
 • T-junction: ngã ba
 • roundabout: bùng binh
 • petrol station: trạm bơm xăng
 • road sign: biển chỉ đường
 • pedestrian crossing: vạch sang đường
 • breathalyser: dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở
 • traffic warden: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe
 • parking space: chỗ đỗ xe
 • multi-storey car park: bãi đỗ xe nhiều tầng
  • IELTS TUTOR lưu ý: bãi đỗ xe nhiều tầng thì ít gặp ở VN nhưng ở các nước phát triển người ta lái xe hơi lên các bãi đỗ xe cao tầng là rất phổ biến 
 • parking ticket: vé đỗ xe
 • driving licence: bằng lái xe
 • learner driver: người tập lái
 • traffic light: đèn giao thông
 •  speed limit: giới hạn tốc độ
 • speeding fine: phạt tốc độ
 • level crossing: đoạn đường ray giao đường cái
 • petrol :xăng
 • unleaded: không chì
  • IELTS TUTOR cung cấp thêm từ khác: Lead-free petrol: xăng không chì
 • petrol pump: bơm xăng
 • car wash: rửa xe ô tô
 • driving test: thi bằng lái xe
 •  driving instructor: giáo viên dạy lái xe
 • driving lesson: buổi học lái xe
 • traffic jam: tắc đường
 • road map: bản đồ đường đi
 •  signpost: biển báo
 •  to brake: phanh (động từ)
 •  to accelerate: tăng tốc
 •  to slow down: chậm lại
 • Pedestrian: người đi bộ

1.2. Từ vựng các phương tiện giao thông

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Van: xe thùng, xe lớn
 • Lorry: xe tải
 • Truck: xe tải
 • Scooter: xe ga
 • Motorcycle = motorbike: xe máy
 • Bus: xe buýt
 • Coach: xe khách
 • Minibus: xe buýt nhỏ
 • Bike = bicycle: xe đạp

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "train/railway" IELTS

1.3. Giải pháp cho môi trường xanh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Electric cars: xe điện
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many people have found that switching to an electric car has been empowering and has galvanized (kích động, làm phấn khởi) them to start taking other actions for the climate.
 • Upgrade: nâng cấp
 • Environmentally friendly: thân thiện với môi trường.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In the future, governments should encourage people to commute by cars that are environmentally friendly such as electric cars and use lead-free petrol.
 • Road safety measures: các biện pháp an toàn giao thông đường bộ
 • Road maintenance: duy trì đường xá
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One of the road safety measures is that roads should be maintained in a specified period.
 • Implement stricter rules (v): ban hành quy định nghiêm khắc hơn
 • Fines: phạt phí
 • To conduct regular vehicle inspections: kiểm duyệt phương tiện thường xuyên
 • To install speed camera: cài đặt camera tốc độ
 • Traffic calming: điều hòa giao thông
 • To raise petrol prices: tăng giá xăng
 • To be punctual: đúng giờ
 • Traffic-free zone: khu vực không có giao thông, phương tiện qua lại

1.4. Crimes liên quan đến Transport

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Road accidents: tai nạn giao thông
 • Driving offences: những tội phạm liên quan đến điều khiển phương tiện giao thông
 • Joy riding: đua xe
 • Drink-driving: uống đồ uống có cồn khi tham gia giao thông
 • Hit-and-run: tông xe và bỏ chạy
 • Traffic laws/ traffic safety rules: luật giao thông/ quy tắc an toàn giao thông
 • bad driving habits: những thói quen xấu khi lái xe

1.5. Các cụm từ khác topic Transport

IELTS TUTOR lưu ý:

 • People who travel by car = people travelling by car: những người đi lại bằng xe hơi
  • Tương tự như trên IELTS TUTOR có People who travel by train = people travelling by train: những người đi lại bằng xe lửa
 • Drive to work = travel/go/commute to work by car: đi làm bằng xe hơi
 • Use public transport instead of private vehicles: sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe riêng
 • The most popular mode of transport: Phương tiện giao thông phổ biến nhất >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 • Commuting costs: chi phí đi lại
  • Commute/travel long distances to…: đi quãng đường dài tới…
  • Commute = travel
 • Daily travel = daily commute: việc đi lại hàng ngày
 • Driving under the influence of…: lái xe dưới sự ảnh hưởng của…
 • Run a red light: vượt đèn đỏ
 • Improve road traffic safety: cải thiện an toàn giao thông đường bộ
 • Congestion: sự tắc nghẽn

  • Traffic congestion = traffic jam: sự ùn tắc giao thông, kẹt xe.

 • Ease traffic flow (v): làm giảm lưu lượng giao thông

 • Transport infrastructure: cơ sở hạ tầng giao thông

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction of transportation infrastructure could reduce the travel cost, attract foreign investment and expand trade of shared resources.

 • Reliable schedule: lịch trình (phương tiên giao thông công cộng) chuẩn.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Buses usually do not have a reliable schedule for commuters.

 • Private vehicles: phương tiện giao thông cá nhân

 • Pavements: vỉa hè

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The reason for pavement preservation is that our pavements are steadily deteriorating due to traffic, weather and time.

 • Public transportation: phương tiện giao thông công cộng

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Individuals who use public transportation get over three times the amount of physical activity per day of those who don’t.

 • Pedestrian crossing = crosswalk: vạch kẻ cho người đi đường

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Pedestrians are meant to have right of way over vehicles, but in many regions drivers do not stop for pedestrians.

 • Off-peak hours: ngoài khung giờ cao điểm

 • Rush hours: giờ cao điểm

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The traffic congestion in the city gets worse during rush hours.

 • Traffic signs/ traffic lights: biển báo giao thông/ đèn giao thông

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The use of traffic lights is to eliminate confusion, chaos (sự hỗn loạn), time-wasting (tốn thời gian) and accidents in road junctions (ngã 3) and curvets (khúc cua quẹo).

 • Traffic safety: an toàn giao thông

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Traffic safety issue should be considered as a national issue as it is strongly related to all aspects of life and has a close link with the protection and sustaining the natural environment.

 • cycle lanes = bike lanes: những tuyến đường dành cho người đi xe đạp
 • improve road traffic safety: cải thiện an toàn giao thông đường bộ
 • reduce traffic accidents: giảm thiểu tai nạn giao thông
 • licence suspension: việc tịch thu bằng lái
 • install speed cameras: lắp đặt các camera theo dõi tốc độ
 • impose stricter punishments on sb: áp đặt các hình phạt nghiêm khắc hơn lên ai đó
 • congestion pricing = congestion charges: việc thu phí ùn tắc giao thông
 • ban cars from city centres: cấm xe hơi khỏi các trung tâm thành phố
 • parking space: khu vực đậu xe
 • pose a serious threat to…: gây ra sự đe dọa nghiêm trọng cho…
 • dangerous drivers: những người lái xe nguy hiểm
 • to be encouraged to…: được khuyến khích làm gì
 • raise people’s awareness: nâng cao ý thức con người
 • High traffic volume: lưu lượng giao thông

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: There is always high traffic volume in urban locations.

2. Từ vựng topic "road safety"

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "road safety" IELTS

3. Từ vựng theo word form

3.1. Noun topic"Transportation"IELTS

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Traffic congestion:

  • Definition: The state of heavy traffic and obstruction on roads, often resulting in slow movement or standstill.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "City planners are working on strategies to alleviate traffic congestion during rush hours."
 2. Public transit:

  • Definition: The system of transportation services, such as buses, trains, and subways, provided for public use.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Investments in public transit are essential for reducing dependence on private vehicles and lowering emissions."
 3. Pedestrian crossing:

  • Definition: A designated area on a road where pedestrians can cross safely, often marked with crosswalks and signals.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Always use the pedestrian crossing to ensure your safety when crossing busy streets."
 4. Transportation infrastructure:

  • Definition: The fundamental facilities and systems necessary for the functioning of transportation, including roads, bridges, airports, and railways.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Government investments in transportation infrastructure are vital for economic development and connectivity."
 5. Carpooling arrangement:

  • Definition: A cooperative arrangement where individuals share a car for commuting, typically to reduce costs and environmental impact.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Carpooling arrangements have become popular as a sustainable way to commute to work."
 6. Bicycle lane:

  • Definition: A designated lane on a road for the exclusive use of bicycles, providing a safer route for cyclists.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cities worldwide are expanding their bicycle lane networks to promote eco-friendly transportation."
 7. Road maintenance:

  • Definition: The activities involved in preserving and repairing roads to ensure their safety and functionality.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regular road maintenance is crucial for preventing accidents and maintaining smooth traffic flow."
 8. High-speed rail:

  • Definition: A type of passenger train service that operates at significantly higher speeds than traditional rail services.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "High-speed rail systems have revolutionized long-distance travel, offering a faster and more efficient alternative."
 9. Parking facility:

  • Definition: A designated area or structure where vehicles can be parked, often provided with specific amenities.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The new shopping mall includes a spacious parking facility to accommodate the needs of visitors."
 10. Traffic management:

  • Definition: The planning and coordination of strategies to control and regulate the flow of traffic for safety and efficiency.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Effective traffic management is essential for minimizing delays and enhancing the overall transportation experience."
 11. Infrastructure:

  • Definition: Infrastructure refers to the physical and organizational structures and facilities needed for the operation of transportation systems.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Investing in transportation infrastructure, such as roads and bridges, is crucial for fostering economic growth in urban areas."
 12. Congestion:

  • Definition: Congestion is the state of overcrowding or excessive traffic on transportation routes, leading to delays and inefficiencies.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Traffic congestion in major cities can be alleviated by implementing effective public transport systems and encouraging alternative modes of transportation."
 13. Accessibility:

  • Definition: Accessibility pertains to the ease with which people can reach and use transportation services and facilities.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Improving accessibility for individuals with disabilities is an essential aspect of creating inclusive transportation systems."
 14. Sustainability:

  • Definition: Sustainability in transportation refers to practices that minimize environmental impact, promote energy efficiency, and ensure long-term viability.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cities worldwide are adopting sustainable transportation solutions, such as electric buses and bike-sharing programs, to reduce carbon emissions."
 15. Mobility:

  • Definition: Mobility involves the ease and flexibility of moving people and goods within a given transportation system or network.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Enhancing urban mobility through well-connected public transport options can contribute to a more efficient and livable city."
 16. Transit-Oriented Development:

  • Definition: Transit-oriented development is an urban planning approach that focuses on creating mixed-use communities around public transportation hubs.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cities are increasingly embracing transit-oriented development to promote sustainable living, reduce car dependency, and enhance public transportation usage."
 17. Urbanization:

  • Definition: Urbanization refers to the increasing population concentration in urban areas, impacting transportation systems and necessitating effective planning.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Rapid urbanization requires strategic transportation planning to address the growing demand for efficient and sustainable mobility."
 18. Transparency:

  • Definition: Transparency in transportation involves providing clear and easily accessible information to the public regarding schedules, fares, and service updates.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Transportation agencies enhance user experience and trust by maintaining transparency in their communication about service changes and improvements."

  3.2. Adj topic"Transportation"IELTS

  IELTS TUTOR lưu ý:

  1. Eco-friendly:

   • Definition: Not harmful to the environment; environmentally sustainable.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new hybrid buses are eco-friendly, emitting fewer pollutants and reducing our carbon footprint.
  2. High-speed:

   • Definition: Capable of moving or operating at a high rate of speed.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The high-speed train reached its destination in half the time of traditional trains, making it a popular choice for commuters.
  3. Fuel-efficient:

   • Definition: Using a small amount of fuel relative to the work done.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The fuel-efficient hybrid car consumed significantly less gasoline, making it a cost-effective and environmentally conscious choice.
  4. Time-saving:

   • Definition: Capable of reducing the amount of time needed to complete a task or reach a destination.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new express bus service is time-saving, cutting the travel time between the city and the suburbs by almost 30 minutes.
  5. All-weather:

   • Definition: Suitable or usable in all types of weather conditions.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The all-weather tires provided excellent traction, ensuring a safe and smooth journey even in challenging road conditions.
  6. User-friendly:

   • Definition: Easy to use or understand, designed with the user's convenience in mind.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new navigation system in the car is incredibly user-friendly, with a simple interface that even beginners can navigate effortlessly.
  7. Cost-effective:

   • Definition: Providing good value for the amount of money spent; economically efficient.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Public transportation is often more cost-effective than owning a car, especially when considering maintenance, fuel, and parking expenses.
  8. Traffic-free:

   • Definition: Not congested with vehicles; characterized by the absence of traffic.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Taking the scenic route through the countryside ensured a traffic-free and relaxing drive.
  9. Pedestrian-friendly:

   • Definition: Designed or suitable for pedestrians, with features that prioritize their safety and convenience.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The city's downtown area has become more pedestrian-friendly with wider sidewalks, crosswalks, and pedestrian-only zones.
  10. Space-saving:

   • Definition: Designed to occupy a minimal amount of space.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new foldable bicycles are space-saving, allowing commuters to easily store them in small apartments or offices.
  11. Efficient:

   • Definition: Achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new hybrid buses are more fuel-efficient, reducing operational costs for the transportation company.
  12. Sustainable:

   • Definition: Capable of being maintained over the long term without causing harm to the environment or depleting natural resources.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The city is investing in sustainable transportation options, such as electric bikes and renewable energy-powered buses.
  13. Accessible:

   • Definition: Easily approachable and available for use by people, especially those with disabilities.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The newly renovated subway station is now wheelchair accessible, promoting inclusivity in public transportation.
  14. Convenient:

   • Definition: Fitting in well with a person's needs, activities, and plans, making something easy to use or reach.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The introduction of a mobile ticketing app has made public transportation more convenient for commuters.
  15. Modern:

   • Definition: Characterized by the use of the latest and most advanced technology and design.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The city's modern transportation system includes high-speed trains and smart traffic management.
  16. Reliable:

   • Definition: Capable of being trusted or depended on; consistently performing as expected.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The reliable bus service ensures that commuters can reach their destinations on time every day.
  17. Cost-effective:

   • Definition: Producing the desired outcome or effect without excessive expense; economically efficient.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The implementation of a shared ride program is a cost-effective solution to reduce individual commuting expenses.
  18. Streamlined:

   • Definition: Simplified and designed to operate with maximum efficiency, eliminating unnecessary elements.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The city's transportation network has been streamlined to reduce traffic congestion and improve overall efficiency.
  19. Adaptable:

   • Definition: Capable of adjusting to different conditions or situations; versatile.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: An adaptable public transportation system should be able to accommodate varying passenger demands and changing traffic patterns.
  20. Innovative:

   • Definition: Introducing new ideas, methods, or technologies; characterized by creativity and originality.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The innovative use of solar-powered buses showcases the city's commitment to sustainable and forward-thinking transportation solutions.

  3.3. Verb topic"Transportation"IELTS

  IELTS TUTOR lưu ý:

  1. Commute:

   • Definition: To travel regularly between one's home and workplace.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many city dwellers prefer to commute by public transport to avoid traffic congestion.
  2. Navigate:

   • Definition: To plan and direct the route or course of a vehicle.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The GPS system helps drivers navigate through unfamiliar cities with ease.
  3. Carpool:

   • Definition: To share a car with others, typically for a regular journey to work.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Employees often carpool to reduce the environmental impact and save on transportation costs.
  4. Accelerate:

   • Definition: To increase the speed of a vehicle.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The driver accelerated smoothly as they merged onto the highway.
  5. Board:

   • Definition: To enter a vehicle, especially a public transport vehicle.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Passengers are requested to board the train only after it comes to a complete stop.
  6. Transit:

   • Definition: To pass across or through an area.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The bus transits the city center, making it a convenient mode of transportation for many.
  7. Hitchhike:

   • Definition: To travel by obtaining free rides from passing vehicles.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: In some countries, it is common for backpackers to hitchhike as a way to explore new regions inexpensively.
  8. Unload:

   • Definition: To remove items or passengers from a vehicle.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The airport staff efficiently unloaded the luggage from the airplane's cargo hold.
  9. Park:

   • Definition: To leave a vehicle in a designated area.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Visitors are advised to park their cars in the designated parking lots to ensure a smooth flow of traffic.
  10. Overtake:

   • Definition: To pass a slower-moving vehicle by moving ahead of it.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The driver carefully overtook the truck on the highway to maintain a steady pace.

  3.4. Idiom topic"Transportation"IELTS

  IELTS TUTOR lưu ý:

  1. Hit the Road:

   • Definition: To begin a journey or to start traveling.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: After packing our bags, we hit the road for our cross-country adventure.
  2. In the Driver's Seat:

   • Definition: In control or in charge of a situation.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: With her organizational skills, she found herself in the driver's seat of the project.
  3. On the Right Track:

   • Definition: Doing something correctly or making progress.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: After weeks of practice, I finally feel like I'm on the right track with my driving lessons.
  4. Off the Beaten Path:

   • Definition: Away from the usual route or mainstream activities.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: We decided to explore off the beaten path and discovered a hidden gem of a cafe in the countryside.
  5. Miss the Boat:

   • Definition: To miss an opportunity or to be too late to take advantage of something.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: I missed the boat on buying those concert tickets; they sold out within hours.
  6. Down the Road:

   • Definition: In the future; a future point in time.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Down the road, I plan to invest in a more fuel-efficient vehicle to save on expenses.
  7. Get the Green Light:

   • Definition: To receive approval or permission to proceed with something.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: After presenting our proposal, we finally got the green light to start the transportation project.
  8. On the Same Boat:

   • Definition: In a similar situation or sharing the same circumstances as others.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: We're all facing challenges with the new traffic regulations; we're on the same boat.

  3.5. Collocation topic"Transportation"IELTS

  IELTS TUTOR lưu ý:

  1. Heavy Traffic:

   • Definition: The condition where there is a large number of vehicles on the road, moving slowly or at a standstill.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Commuters often experience heavy traffic during rush hours, leading to delays in reaching their destinations."
  2. Public Transit:

   • Definition: A system of transportation that is available for use by the general public, such as buses, trains, and subways.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Many urban areas invest in improving public transit to provide efficient and sustainable transportation options for residents."
  3. Pedestrian Zone:

   • Definition: A designated area where only pedestrians are allowed, typically found in city centers or shopping districts.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cities worldwide are creating pedestrian zones to enhance safety and promote a more walkable urban environment."
  4. Smooth Commute:

   • Definition: An easy and trouble-free journey to work or other destinations.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The new express bus service ensures a smooth commute for passengers, reducing travel time significantly."
  5. Traffic Congestion:

   • Definition: A situation where traffic is blocked or slowed down, usually due to a high volume of vehicles on the road.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Efforts to alleviate traffic congestion include the implementation of smart traffic management systems."
  6. Car Pooling:

   • Definition: The practice of sharing a car journey with others, typically to reduce costs and environmental impact.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Car pooling has gained popularity as an eco-friendly and cost-effective way for colleagues to commute together."
  7. Transportation Infrastructure:

   • Definition: The physical and organizational structures and facilities needed for the operation of a transportation system.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Investments in transportation infrastructure, such as bridges and highways, are essential for fostering economic development."
  8. Rush Hour:

   • Definition: The busy periods during the day when traffic is at its peak, usually during the morning and evening when people are commuting to or from work.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Avoiding travel during rush hour can help commuters save time and reduce stress."
  9. Cycle Lane:

   • Definition: A marked lane on a road exclusively for bicycles, providing a dedicated space for cyclists.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cities promote cycling as an eco-friendly mode of transportation by adding more cycle lanes to their road networks."
  10. High-Speed Rail:

   • Definition: A form of passenger transportation that operates at significantly higher speeds than traditional trains.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "High-speed rail networks connect major cities, offering a fast and efficient mode of long-distance travel."

  3.6. Adv topic"Transportation"IELTS

  IELTS TUTOR lưu ý:

  1. Efficiently:

   • Definition: In a way that achieves maximum productivity with minimum wasted effort or expense.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new metro system runs efficiently, reducing travel time for commuters.
  2. Smoothly:

   • Definition: In a way that is even, without sudden jerks or interruptions.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The bus ride went smoothly, providing a comfortable and pleasant journey.
  3. Rapidly:

   • Definition: At a high speed or with great acceleration.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The high-speed train rapidly connected the two cities, significantly reducing travel time.
  4. Safely:

   • Definition: In a manner that ensures protection from harm or danger.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The driver navigated the winding mountain roads safely, prioritizing passenger well-being.
  5. Conveniently:

   • Definition: In a way that is easy, suitable, or comfortable for the situation.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The subway system conveniently links key locations in the city, making it an ideal mode of transportation.
  6. Reliably:

   • Definition: In a manner that can be trusted or depended on consistently.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The commuter train arrives reliably on time, allowing passengers to plan their journeys with confidence.
  7. Directly:

   • Definition: In a straight and immediate way, without deviation or interruption.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The express bus service directly connects the airport to the city center, providing a quick and direct route.
  8. Frequently:

   • Definition: At frequent intervals; happening often.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The buses on this route run frequently, ensuring that passengers don't have to wait long for the next one.
  9. Carefully:

   • Definition: In a way that is cautious, attentive, and without taking unnecessary risks.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The taxi driver navigated the crowded city streets carefully, prioritizing the safety of passengers.
  10. Economically:

   • Definition: In a way that involves efficient use of resources to achieve maximum output.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Carpooling is an economically sound choice, reducing individual expenses and environmental impact.

  3.7. Phrasal verb topic"Transportation"IELTS

  IELTS TUTOR lưu ý:

  1. Set out

   • Definition: To start a journey.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Before setting out on a road trip, it's essential to check the weather and plan the route.
  2. Get on

   • Definition: To board a vehicle or public transportation.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Passengers should wait for the bus to get on at the designated stop.
  3. Drop off

   • Definition: To leave someone at a specific location, usually by car.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The taxi driver dropped off the passengers at the airport entrance.
  4. Take off

   • Definition: For an aircraft: to leave the ground and begin to fly.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: The plane is scheduled to take off at 3:00 PM from the international airport.
  5. Speed up

   • Definition: To increase the speed of a vehicle.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: To merge safely onto the highway, it's necessary to speed up and match the flow of traffic.
  6. Check in

   • Definition: To register for a journey, especially at an airport or hotel.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Passengers are advised to check in at least two hours before their flight departure.
  7. Get off

   • Definition: To exit or leave a vehicle or public transportation.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: We need to get off the train at the next station to reach our destination.
  8. Fill up

   • Definition: To add fuel to a vehicle until the tank is full.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Before a long road trip, it's advisable to fill up the gas tank for a smooth journey.

  4. Ideas topic Transport

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • There are quite a few means of transport in Vietnam, but motorbikes are taking the lead.
  • People prefer to travel by motorbike because it is more economical, and the most important thing is that when it comes to traffic congestion, it takes ages for car to move on the road, but it is much easier for a motorbike to wend its way forward and escape the bad traffic
  •  I managed to find a seat before it was filled up. The trains here were notoriously jam-packed in rush hours
  • the train went unbelievably fast, so it took me just about 15 minutes to arrive at my destination
  • electric mini-bus will be the prevalent means of transport in the future
  •  it still carries the same number of passengers but being small and agile to get its way out of a traffic jam
  • carpooling may be a good idea as people can not only save a great amount of money spent on fuel for their private car but they also help protect the environment. 
  • Many people travel in the same car means there will be less emission and less traffic jam, and this may be a dominant way of transporting in the future.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE