Cách dùng"Either Or / Neither Nor" tiếng anh(Copy)

· Grammar

I. either...or

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Either Or có nghĩa là Hoặc là .... Hoặc là 
 • Nó được sử dụng để đưa ra khả năng có thể xảy ra đồng thời với 2 đối tượng được nhắc đến.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Either + Danh từ/ Đại từ/.... + or + Danh từ/ Đại từ/....
 • Về cơ bản, either ... or cũng tuân theo cấu trúc song song mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Either Tom or Henry has lost the book
  • Nếu đọc kĩ các ví dụ dưới đây thì sẽ thấy either...or... sẽ tuân theo cấu trúc song song mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
 • Either you leave now or I call the police!
 • You can move the cursor either by using the mouse or by using the arrow keys on the keyboard. 
 • She either loves you or hates you - it's all or nothing with her. 
 • We got caught in pouring rain without either raincoats or umbrellas. 
 • He's either a hero or a villain, depending on your point of view. 
 • It's either Spanish or Portuguese that she speaks, but I've forgotten which.

II. neither...or

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Neither Nor có nghĩa là Không ... cũng không
  • Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đồng thời cả 2 đối tượng được nhắc đến.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Neither + Danh từ/ Đại từ /.... + Nor + Danh từ/ Đại từ /....
  • Về cơ bản, either ... or cũng tuân theo cấu trúc song song mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   •  Strangely, neither Carlo nor Juan saw what had happened. 
   • Neither my mother nor my father went to university. 
   • They speak neither French nor German, but a strange mixture of the two. 
   • I neither know nor care what happened to him.

   III. Chia động từ either...or... / neither....nor ... như nào?

   • Nếu either …or hoặc neither … nor đứng ở vị trí chủ ngữ thì động từ sẽ chia theo chủ ngữ thứ hai (đứng sau or/nor).

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Either you or I am right. (Hoặc tôi đúng hoặc bạn đúng.) 
   • Neither you nor I am right. (Tôi chẳng đúng và bạn cũng không.)

   • Neither Lyn nor her boyfriend knows that they’ve got the highest score. (Cả Lyn và bạn trai của của ấy đều không biết là họ đạt điểm cao nhất.)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing

   >> IELTS Intensive Speaking

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   >> IELTS General

   >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE