ĐẢO NGỮ"NOT ONLY - BUT ALSO"

· Cách dùng từ

I. Cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO

II. ĐẢO NGỮ"NOT ONLY - BUT ALSO"

Cấu trúc đảo ngữ: Not only + auxiliary verb + S + V, S also

IELTS TUTOR LƯU Ý:

 • Chỉ khi NOT ONLY được đặt ở đầu một câu thì mới dùng tới phương pháp đảo ngữ

1. Đảo ngữ với “modal verb”

Ngoài đảo ngữ với NOT ONLY - BUT ALSO, các bạn cũng nên tham khảo thêm các cấu trúc đảo ngữ khác nên dùng trong IELTS WRITING TASK 2 nhé

IELTS TUTOR lưu ý cách đảo ngữ với modal verb:

 • Nếu trong câu có sử dụng động từ khiếm khuyết như “can/ could/ may/ might…”, chỉ cần đảo “modal verb” lên trước chủ ngữ và giữ nguyên vế thứ 2 đằng sau dấu phẩy (,)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Increasing cost of fuel can not only save fuel, it also protects environmentNot only can increasing cost of fuel save fuel, it also protects environment.

2. Đảo ngữ với động từ “tobe”

IELTS TUTOR lưu ý cách đảo ngữ với động từ to be:

  • Nếu câu cần đảo của bạn có chứa động từ “tobe”, bạn chỉ cần đưa “tobe” lên trước danh từ và giữ nguyên vế thứ 2, vậy là bạn đã có ngay một câu đảo ngữ hoàn hảo rồi.

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Video games are not only costly, they are also a waste of timeNot only are video games costly, they are also a waste of time.

  3. Đảo ngữ với động từ thường

  IELTS TUTOR lưu ý cách đảo ngữ với động từ thường:

    • Đưa lên trước chủ ngữ một số trợ động từ thích hợp như does, do, did,.., đảo “S” về sau và giữ nguyên vế sau

    Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Smoking doesn’t only harm your own health, it also threatens others  Not only does smoking harm your own health, it also threatens others.
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing

    >> IELTS Intensive Speaking

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    >> IELTS General

    >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE