"Not only but also" theo quy luật cấu trúc song song

· Cách dùng từ

I. Cấu trúc “not only – but also”

II. Cấu trúc "not only but also" theo quy luật cấu trúc song song

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đứng sau not only – but also bắt buộc phải là các từ loại giống nhau, ví dự như cùng là danh từ, động từ hay tính từ…
 • Tức là phải tuân theo QUY LUẬT CẤU TRÚC SONG SONG mà IELTS TUTOR nhiều lần nhắc nhở 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They encounter many unforeseeable dangers, which can not only trigger serious injuries but also deprive their lives.
  • Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các cụm động từ là “trigger …” và “deprive …” 
  • Các bạn có thể thấy như IELTS TUTOR lưu ý về cấu trúc song song ở trên, sau NOT ONLY là verb thì sau BUT ALSO phải là verb
 • Not only adults but also children are attracted by the exciting moments that extreme sports give them, including fear, surprise, worry, curiosity and fun.
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các danh từ là “adults” và “children”. 
   • Các bạn có thể thấy sau NOT ONLY là noun thì sau BUT ALSO phải là noun
 • It is a fact that several groups of people prefer not to consume any kinds of meat and fish, as they believe that being vegetarian bring many benefits not only for their health but also for the world as a whole.
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các cụm giới từ là “for their health” và “for the world”. 
   • Có thể thấy sau NOT ONLY là cụm giới từ thì sau BUT ALSO phải là cụm giới từ

III. Cách dùng cấu trúc "not only but also" tuân theo cấu trúc song song

1. Dùng với "NOUN PHRASES"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Not only the movie but also the play was good. (verb agrees with 2nd noun)
 • I liked not only the movie but also the play.

2. Dùng như MODIFIERS

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The actors were not only engaging but also skillful in their performances. 
 • The plot moved not only swiftly but also artfully throughout the movie. 
 • The movie is being shown not only at the Fox Theater but also neighborhood theaters.

3. Dùng với VERBS

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Ebert not only likes but also recommends the movie.

4. Dùng với INFINITIVES & GERUNDS

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The directors wanted not only to win but also to receive recognition for their work. 
 • The producers ended up not only extending but also expanding their filming hours.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE