Đảo Ngữ với câu điều kiện trong tiếng anh

· Grammar

I. ĐẢO NGỮ LÀ GÌ?

IELTS TUTOR giải thích dễ hiểu:

 • Hiện tượng đảo vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ để nhấn mạnh.

II. Đảo Ngữ với câu điều kiện trong tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đảo ngữ của câu điều kiện thì chỉ đảo ở mệnh đề if, mệnh đề sau giữ nguyên.

1. Câu điều kiện loại 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Should + S + V, S + will/should/may/shall + V… (Nếu như… thì …)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If the weather is nice tomorrow, we will go camping=> Should the weather be nice tomorrow, we will go camping. (IELTS TUTOR giải thích: ​Nếu ngày mai thời tiết đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.)

2. Câu điều kiện loại 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Were S + to V/ Were S, S + would/could/might + V (Nếu như …. thì …)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If I had money, I would buy that car.=> Were I to have money, I would buy that car. (IELTS TUTOR lưu ý: Nếu tôi có tiền thì tôi đã mua chiếc ô tô đó.)
 • If I were you, I would work harder.=> Were I you, I would work harder. (IELTS TUTOR lưu ý: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn.)

IELTS TUTOR hướng dẫn Cấu trúc "if it were not for​/​if it had not been for/were it not for..."

3. Câu điều kiện loại 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Had + S + PII, S + would/should/might have PII (Nếu như … thì …)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If she hadn’t eaten this cake, she wouldn’t have had stomachache.=> Had she not eaten this cake, she wouldn’t have had stomachache.(IELTS TUTOR lưu ý: Nếu cô ấy không ăn chiếc bánh ấy thì cô ấy sẽ không bị đau bụng.)

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ khác:

 • Had I remembered Tomomow's birthday, she wouldn’t be mad at me now trong đó (Had I remembered = If I had remembered)
 • Should you need a hand, I will be more than happy to help you, trong đó (Should you need a hand = If you should need a hand)
 • Were I you, I think I would study more for your exam tomorrow trong đó (Were I you = If I were you)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE