Đảo Ngữ với Cụm Giới Từ trong tiếng anh

· Grammar

I. ĐẢO NGỮ LÀ GÌ?

IELTS TUTOR giải thích dễ hiểu:

 • Hiện tượng đảo vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ để nhấn mạnh.

II. Đảo Ngữ với Cụm Giới Từ

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • At the back of the house was an untidy garden, much of which was taken up by a large and unkempt lawn.
 • Standing in the corner of the garden was a massively overgrown silver birch tree which towered over the roof of the garage.
 • Attached to the roof was an unsightly FM aerial.
 • Into the room ran the lady.
 • First comes love, then comes marriage.
 • After A comes B, then comes C, next comes D.
 • Down came the rain and washed the spider out.

2. Đảo ngữ với Under no circumstances

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Under no circumstances can refunds be given.

  3. Đảo ngữ với UNTIL

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • It was not … until that…: mãi cho đến khi => Not until + trợ động từ + S + V + that + …

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was not I became a mother that I knew how my mother loved me.=> Not until did I become a mother that I knew how my mother loved me. (IELTS TUTOR lưu ý: Mãi cho đến khi tôi làm mẹ tôi mới biết mẹ yêu tôi đến nhường nào.)
  • I won’t come home till 10 o’clock. (=Not until/ till o’clock that I will come home.) (= It is not until 10 o’clock that I will come home.)
  • I didn’t know that I had lost my key till I got home. (= Not until/ till I got home did I know that I had lost my key.)
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE