Endangered Languages: : Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) - Ngày thi 24/3/2024

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp Endangered Languages: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) - Ngày thi 24/3/2024

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS READING: Endangered Languages (thi ngày 28/03/2023)

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

‘Nevermind whales, save the languages’, says Peter Monaghan, graduate of the Australian National University worried about the loss of rainforests and the ozone

 • IELTS TUTOR dịch: Peter Monaghan, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Úc, lo lắng về việc mất rừng nhiệt đới và tầng ozone, cho biết: “Đừng bận tâm đến cá voi, hãy cứu lấy ngôn ngữ”.

At linguistics meetings in the US, where is the layer? Well, neither of those is doing any worse than the endangered-language issue that has of late been a large majority of the 6,000 to 7,000 languages that are something of a flavour of the month, they remain in use on Earth. One-half of the survivors will show growing evidence that not all approaches to this will almost certainly be gone by 2050, while 40% more preservation of languages will be particularly will probably be well on their way out. In their place, helpful. Some linguists boast that, for example, almost all humans will speak one of a handful of more and more sophisticated means of capturing mega languages – Mandarin, English, Spanish.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • neither of those: không có cái nào trong số đó >> Cách dùng"Either Or / Neither Nor" tiếng anh
  • of late = recently >> Cách dùng"of late" tiếng anh
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Well, both of those situations aren't any worse than the problem of endangered languages. Lately, there's been a lot of attention on the issue, with about 6,000 to 7,000 languages getting a lot of focus. Despite that, they're still being spoken on Earth
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Tại các cuộc họp ngôn ngữ học ở Mỹ, lớp ozone ở đâu? Chà, cả hai điều đó ( tầng ozon và mất rừng nhiệt đới) đều không tệ hơn vấn đề ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng mà gần đây phần lớn trong số 6.000 đến 7.000 ngôn ngữ được coi là đặc sắc vẫn được sử dụng trên Trái đất. Một nửa số ngôn ngữ còn tồn tại sẽ cho thấy ngày càng nhiều bằng chứng rằng không phải tất cả các phương pháp tiếp cận vấn đề này gần như chắc chắn sẽ không còn nữa vào năm 2050, trong khi đó, việc bảo tồn ngôn ngữ sẽ có thêm 40%, đặc biệt, có lẽ sẽ không còn nữa. Ở vị trí của họ, hữu ích. Một số nhà ngôn ngữ học tự hào rằng, chẳng hạn, hầu hết mọi người sẽ nói một trong số ít các phương tiện ngày càng phức tạp hơn để nắm bắt các ngôn ngữ lớn - tiếng Quan Thoại, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha.

Linguists know what causes languages to disappear, but less often remarked is what happens on the way to disappearance: languages’ vocabularies, grammars and expressive potential all diminish as one language is replaced by another. ‘Say a community goes over from speaking a traditional Aboriginal language to speaking a creole*,’ says Australian Nick Evans, a leading authority on Aboriginal languages, ‘you leave behind a language where there’s very fine vocabulary for the landscape. All that is gone in a creole. You’ve just got a few words like ‘gum tree’ or whatever. As speakers become less able to express the wealth of knowledge that has filled ancestors’ lives with meaning over millennia, it’s no wonder that communities tend to become demoralised.’

 • IELTS TUTOR dịch: Các nhà ngôn ngữ học biết nguyên nhân khiến ngôn ngữ biến mất, nhưng điều ít được chú ý hơn là những gì xảy ra trên đường biến mất: vốn từ vựng, ngữ pháp và tiềm năng diễn đạt của ngôn ngữ đều giảm đi khi ngôn ngữ này được thay thế bằng ngôn ngữ khác. Nick Evans, người Úc, chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ thổ dân, cho biết: ‘Giả sử một cộng đồng chuyển từ nói ngôn ngữ thổ dân truyền thống sang nói tiếng creole*, thì bạn để lại một ngôn ngữ có vốn từ vựng rất hay dành cho phong cảnh. Tất cả những gì đều dành cho creole. Bạn vừa có được một vài từ như ‘cây kẹo cao su’ hay bất cứ từ gì. Khi các diễn giả ngày càng ít có khả năng diễn đạt lượng kiến thức phong phú đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của tổ tiên qua nhiều thiên niên kỷ, không có gì ngạc nhiên khi các cộng đồng có xu hướng trở nên mất tinh thần.’

If the losses are so huge, why are relatively few linguists combating the situation? Australian linguists, at least, have achieved a great deal in terms of preserving traditional languages. Australian governments began in the 1970s to support an initiative that has resulted in good documentation of most of the 130 remaining Aboriginal languages. In England, another Australian, Peter Austin, has directed one of the world’s most active efforts to limit language loss, at the University of London. Austin heads a programme that has trained many documentary linguists in England as well as in language-loss hotspots such as West Africa and South America.

 • IELTS TUTOR dịch: Nếu tổn thất quá lớn, tại sao lại có tương đối ít nhà ngôn ngữ học chống lại tình trạng này? Ít nhất, các nhà ngôn ngữ học Úc đã đạt được rất nhiều thành tựu trong việc bảo tồn các ngôn ngữ truyền thống. Từ những năm 1970, các chính phủ Úc bắt đầu ủng hộ một sáng kiến mang lại kết quả là có được tài liệu tốt về hầu hết trong số 130 ngôn ngữ thổ dân còn lại. Ở Anh, một người Úc khác, Peter Austin, đã chỉ đạo một trong những nỗ lực tích cực nhất thế giới nhằm hạn chế tình trạng mất ngôn ngữ tại Đại học London. Austin đứng đầu một chương trình đã đào tạo nhiều nhà ngôn ngữ học tài liệu ở Anh cũng như ở các điểm nóng về mất ngôn ngữ như Tây Phi và Nam Mỹ.

At linguistics meetings in the US, where the endangered-language issue has of late been something of a flavour of the month, there is growing evidence that not all approaches to the preservation of languages will be particularly helpful. Some linguists are boasting, for example, of more and more sophisticated means of capturing languages: digital recording and storage, and internet and mobile phone technologies. But these are encouraging the ‘quick dash’ style of recording trip: fly in, switch on digital recorder, fly home, download to hard drive, and store gathered material for future research. That’s not quite what some endangered-language specialists have been seeking for more than 30 years. Most loud and untiring has been Michael Krauss, of the University of Alaska. He has often complained that linguists are playing with non-essentials while most of their raw data is disappearing.

 • IELTS TUTOR dịch: Tại các cuộc họp ngôn ngữ học ở Hoa Kỳ, nơi vấn đề ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng gần đây đã trở thành vấn đề nhức nhối trong tháng, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy không phải tất cả các phương pháp tiếp cận việc bảo tồn ngôn ngữ đều đặc biệt hữu ích. Ví dụ, một số nhà ngôn ngữ học đang khoe khoang về các phương tiện nắm bắt ngôn ngữ ngày càng tinh vi hơn: ghi và lưu trữ kỹ thuật số, công nghệ internet và điện thoại di động. Nhưng những điều này đang khuyến khích phong cách ghi lại chuyến đi ‘nhanh chóng’: bay đến, bật máy ghi âm kỹ thuật số, bay về nhà, tải xuống ổ cứng và lưu trữ tài liệu thu thập được cho nghiên cứu trong tương lai. Đó không hẳn là điều mà một số chuyên gia ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng đã tìm kiếm trong hơn 30 năm. Ồn ào và không mệt mỏi nhất là Michael Krauss, thuộc Đại học Alaska. Ông thường phàn nàn rằng các nhà ngôn ngữ học đang chơi đùa với những thứ không cần thiết trong khi hầu hết dữ liệu thô của họ đang biến mất.

Who is to blame? That prominent linguist Noam Chomsky, say Krauss and many others. Or, more precisely, they blame those linguists who have been obsessed with his approaches. Linguists who go out into communities to study, document and describe languages, argue that theoretical linguists, who draw conclusions about how languages work, have had so much influence that linguistics has largely ignored the continuing disappearance of languages. Chomsky, from his post at the Massachusetts Institute of Technology, has been the great man of theoretical linguistics for far longer than he has been known as a political commentator. His landmark work of 1957 argues that all languages exhibit certain universal grammatical features, encoded in the human mind. American linguists, in particular, have focused largely on theoretical concerns ever since, even while doubts have mounted about Chomsky’s universals.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
  • obsessed (a) ám ảnh 
  • exhibit (v) = show 
 • IELTS TUTOR dịch: Ai là người có lỗi? Đó là nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Noam Chomsky, Krauss và nhiều người khác. Hay chính xác hơn, họ đổ lỗi cho những nhà ngôn ngữ học bị ám ảnh bởi cách tiếp cận của ông. Các nhà ngôn ngữ học đi vào cộng đồng để nghiên cứu, ghi chép và mô tả ngôn ngữ, lập luận rằng các nhà ngôn ngữ học lý thuyết, những người đưa ra kết luận về cách thức hoạt động của ngôn ngữ, đã có ảnh hưởng lớn đến mức ngôn ngữ học phần lớn đã bỏ qua sự biến mất liên tục của các ngôn ngữ. Chomsky, từ vị trí của mình tại Viện Công nghệ Massachusetts, đã trở thành nhà ngôn ngữ học lý thuyết vĩ đại từ rất lâu so với thời gian ông được biết đến với tư cách là một nhà bình luận chính trị. Tác phẩm mang tính bước ngoặt của ông năm 1957 lập luận rằng tất cả các ngôn ngữ đều thể hiện những đặc điểm ngữ pháp phổ quát nhất định, được mã hóa trong tâm trí con người. Đặc biệt, kể từ đó, các nhà ngôn ngữ học Mỹ đã tập trung chủ yếu vào các vấn đề lý thuyết, ngay cả khi những nghi ngờ ngày càng gia tăng về tính phổ quát của Chomsky.

Austin and Co. are in no doubt that because languages are unique, even if they do tend to have common underlying features, creating dictionaries and grammars requires prolonged and dedicated work. This requires that documentary linguists observe not only languages’ structural subtleties, but also related social, historical and political factors. Such work calls for persistent funding of field scientists who may sometimes have to venture into harsh and even hazardous places. Once there, they may face difficulties such as community suspicion. As Nick Evans says, a community who speak an endangered language may have reasons to doubt or even oppose efforts to preserve it. They may have seen support and funding for such work come and go. They may have given up using the language with their children, believing they will benefit from speaking a more widely understood one. Plenty of students continue to be drawn to the intellectual thrill of linguistics field work. That’s all the more reason to clear away barriers, contend Evans, Austin and others.

 • IELTS TUTOR dịch: Austin và Co. không nghi ngờ gì rằng vì các ngôn ngữ là duy nhất, ngay cả khi chúng có xu hướng có những đặc điểm chung cơ bản, việc tạo ra từ điển và ngữ pháp đòi hỏi phải làm việc lâu dài và tận tâm. Điều này đòi hỏi các nhà ngôn ngữ học tài liệu không chỉ quan sát sự tinh tế trong cấu trúc của ngôn ngữ mà còn cả các yếu tố xã hội, lịch sử và chính trị liên quan. Công việc như vậy đòi hỏi sự tài trợ liên tục của các nhà khoa học hiện trường, những người đôi khi có thể phải dấn thân vào những nơi khắc nghiệt và thậm chí nguy hiểm. Khi đó, họ có thể phải đối mặt với những khó khăn như sự nghi ngờ của cộng đồng. Như Nick Evans nói, một cộng đồng nói một ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng có thể có lý do để nghi ngờ hoặc thậm chí phản đối nỗ lực bảo tồn ngôn ngữ đó. Họ có thể đã thấy sự hỗ trợ và tài trợ cho những công việc như vậy đến rồi đi. Họ có thể đã từ bỏ việc sử dụng ngôn ngữ này với con cái vì tin rằng chúng sẽ được hưởng lợi từ việc nói một ngôn ngữ được hiểu rộng rãi hơn. Nhiều sinh viên tiếp tục bị lôi cuốn vào cảm giác hồi hộp trí tuệ của nghiên cứu điền dã ngôn ngữ học. Đó là tất cả lý do để xóa bỏ các rào cản, tranh luận, Evans, Austin và những người khác.

The highest barrier, they agree, is that the linguistics profession’s emphasis on theory gradually wears down the enthusiasm of linguists who work in communities. Chomsky disagrees. He has recently begun to speak in support of language preservation. But his linguistic, as opposed to humanitarian, argument is, let’s say, unsentimental: the loss of a language, he states, ‘is much more of a tragedy for linguists whose interests are mostly theoretical, like me, than for linguists who focus on describing specific languages, since it means the permanent loss of the most relevant data for general theoretical work’. At the moment, few institutions award doctorates for such work, and that’s the way it should be, he reasons. In linguistics, as in every other discipline, he believes that good descriptive work requires thorough theoretical understanding and should also contribute to building new theory. But that’s precisely what documentation does, objects Evans. The process of immersion in a language, to extract, analyse and sum it up, deserves a PhD because it is ‘the most demanding intellectual task a linguist can engage in’.

 • IELTS TUTOR dịch: Họ đồng ý rằng rào cản cao nhất là sự nhấn mạnh vào lý thuyết của nghề ngôn ngữ học dần dần làm hao mòn lòng nhiệt tình của các nhà ngôn ngữ học làm việc trong cộng đồng. Chomsky không đồng ý. Gần đây ông đã bắt đầu lên tiếng ủng hộ việc bảo tồn ngôn ngữ. Nhưng ngôn ngữ học của ông, trái ngược với tính nhân đạo, có thể nói là lập luận này không có tính tình cảm: ông nói, việc mất một ngôn ngữ 'là một bi kịch đối với các nhà ngôn ngữ học mà mối quan tâm của họ chủ yếu là lý thuyết, như tôi, hơn là đối với các nhà ngôn ngữ học tập trung vào về việc mô tả các ngôn ngữ cụ thể, vì điều đó có nghĩa là mất đi vĩnh viễn dữ liệu phù hợp nhất cho công việc lý thuyết tổng quát'. Ông lý giải: Hiện tại, rất ít tổ chức cấp bằng tiến sĩ cho công việc như vậy, và đó là cách nên làm. Trong ngôn ngữ học, cũng như mọi ngành học khác, ông tin rằng công việc mô tả tốt đòi hỏi sự hiểu biết lý thuyết thấu đáo và cũng sẽ góp phần xây dựng các lý thuyết mới. Nhưng đó chính xác là những gì tài liệu thực hiện, Evans phản đối. Quá trình đắm mình trong một ngôn ngữ, để trích xuất, phân tích và tổng hợp nó, xứng đáng được cấp bằng tiến sĩ vì đây là 'nhiệm vụ trí tuệ đòi hỏi khắt khe nhất mà một nhà ngôn ngữ học có thể tham gia'.

Questions 1-6
Do the following statements agree with the views of the writer In Reading Passage? In boxes 1-6 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the information
NO if the statement contradicts with the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1) By 2050 only a small number of languages will be flourishing.
2) Australian academics’ efforts to record existing Aboriginal languages have been too limited.
3) Tho use of technology In language research is proving unsatisfactory in some respects.
4) Chomsky’s political views have overshadowed his academic work.
5) Documentary linguistics studies require long-term financial support.
6) Chomsky’s attitude to disappearing languages is too emotional.

Questions 7-10
Choose the correct letter, A, B, C or D.

7) The writer mentions rainforests and the ozone layer.
A. because he believes anxiety about environmental issues is unfounded.
B. to demonstrate that academics in different disciplines share the same problems.
C. because they exemplify what is wrong with the attitudes of some academics.
D. to make the point that the public should be equally concerned about languages.

8) What does Nick Evans say about speakers of a creole?
A. They lose the ability to express ideas which are part of their culture.
B. Older and younger members of the community have difficulty communicating.
C. They express their ideas more clearly and concisely than most people.
D. Accessing practical information causes problems for them.

9) What is similar about West Africa and South America, from the linguist’s point of view?
A. The English language is widely used by academics and teachers.
B. The documentary linguists who work there were trained by Australians.
C. Local languages are disappearing rapidly in both places.
D. There are now only a few undocumented languages there.

10) Michael Krauss has frequently pointed out that
A. linguists are failing to record languages before they die out.
B. linguists have made poor use of improvements in technology.
C. linguistics has declined in popularity as an academic subject.
D. linguistics departments are underfunded in most universities.

Questions 11-14
Complete each sentence with the correct ending A-G below. Write the correct letter A-G in boxes 11-14 on your answer sheet.

11) Linguists like Peter Austin believe that every language is unique
12) Nick Evans suggests a community may resist attempts to save its language
13) Many young researchers are interested in doing practical research
14) Chomsky supports work in descriptive linguistics

A. even though it is in danger of disappearing.
B. provided that it has a strong basis in theory.
C. although it may share certain universal characteristics
D. because there is a practical advantage to it
E. so long as the drawbacks are clearly understood.
F. in spite of the prevalence of theoretical linguistics.
G. until they realize what is involved

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 1) YES
 • 2) NO
 • 3) YES
 • 4) NOT GIVEN
 • 5) YES
 • 6) NO
 • 7) D
 • 8) A
 • 9) C
 • 10) A
 • 11) C
 • 12) A
 • 13) F
 • 14) B

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Feedback
Khóa học IELTS READING
Lý do chọn IELTS TUTOR