The value of research into mite harvestmen: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) (thi máy 24/03/2024)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 "you are going to take a holiday and your friend agrees to stay at your house. Write a letter to him for" IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa HS đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR cũng cung cấp The value of research into mite harvestmen: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) (thi máy 24/03/2024)

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS READING: The value of research into mite harvestmen (thi máy 15/08/2022)

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

Few people have heard of the mite harvestman, and fewer still would recognize it at close range. The insect is a relative of the far more familiar daddy longlegs. But its legs are stubby rather than long, and its body is only as big as a sesame seed. To find mite harvestmen, scientists go to dark, humid forests and sift through the leaf litter. The animals respond by turning motionless, making them impossible for even a trained eye to pick out.’ They look like grains of dirt.’ said Gonzalo Giribet, an invertebrate biologist at Harvard University.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • , making cách dủng rút gọn mệnh đề quan hệ thành , ving là điểm grammar rất hay dùng trong ielts nên học nhé   , ving = , which + verbs  mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  The animals react by becoming completely still, so even someone with a lot of training can't spot them.

    
 • IELTS TUTOR dịch: Ít ai biết đến nhện thu hoạch mạt, và thậm chí còn ít người nhận ra chúng ngay cả khi quan sát kỹ. Loài côn trùng này là họ hàng xa của nhện lông chân dài quen thuộc hơn. Nhưng chân của chúng ngắn và mập thay vì dài, và cơ thể chỉ to bằng hạt vừng. Để tìm nhện thu hoạch mạt, các nhà khoa học phải đến những khu rừng rậm tối ẩm và sàng lọc qua lớp lá mục. Nghe có vẻ khó tin, nhưng phản ứng tự vệ của chúng là nằm bất động, khiến ngay cả mắt thường được huấn luyện cũng không thể phân biệt được. "Chúng trông giống như những hạt bụi," Tiến sĩ Gonzalo Giribet, nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu động vật không xương sống tại Đại học Harvard, chia sẻ.

Dr Giribet and his colleagues have spent six years searching for mite harvestmen on five continents. The animals have an extraordinary story to tell they carry a record of hundreds of millions of years of geological history, chronicling the journeys that continents have made around the Earth. The Earth’s landmasses have slowly collided and broken apart again several times, carrying animals and plants with them. These species have provided clues to the continents’ paths.

The notion of continental drift originally came from such clues. In 1911, the German scientist Alfred Wegener was struck by the fact that fossils of similar animals and plants could be found on either side of the Atlantic. The ocean was too big for the species to have traveled across it on their own. Wegener speculated correctly, as it turned out that the surrounding continents had originally been welded together in a single landmass, which he called Pangea.

 • IELTS TUTOR dịch: Tiến sĩ Giribet và các đồng nghiệp đã dành sáu năm để tìm kiếm nhện thu hoạch mạt trên khắp năm châu lục. Chúng sở hữu một câu chuyện phi thường: mang theo mình lịch sử địa chất hàng trăm triệu năm, ghi chép lại hành trình dịch chuyển của các lục địa trên Trái Đất. Các khối đất liền của Trái Đất đã nhiều lần va chạm và tách rời nhau chậm rãi, mang theo cả động vật và thực vật trên đó. Những loài này đã cung cấp manh mối về đường di chuyển của các lục địa. Chính những manh mối như vậy đã đặt nền móng cho lý thuyết trôi dạt lục địa. Năm 1911, nhà khoa học người Đức Alfred Wegener đã bị thu hút bởi sự thật rằng hóa thạch của các loài động vật và thực vật tương tự có thể được tìm thấy ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Đại dương quá rộng để các loài này có thể tự di chuyển qua đó. Wegener đã đưa ra giả thuyết chính xác, hóa ra các lục địa xung quanh ban đầu được gắn kết với nhau trong một khối đất duy nhất, mà ông gọi là Pangea.

Continental drift, or plate tectonics as it is scientifically known, helped move species around the world. Armadillos and their relatives are found in South America and Africa today because their ancestors evolved when the continents were joined. When South America and North America connected a few million years ago, armadillos spread north, too.

 • IELTS TUTOR dịch:  

  Trôi dạt lục địa, hay còn được gọi là kiến tạo mảng theo thuật ngữ khoa học, đã góp phần di chuyển các loài trên khắp thế giới. Thú ăn kiến và họ hàng của chúng hiện được tìm thấy ở Nam Mỹ và Châu Phi bởi vì tổ tiên của chúng tiến hóa khi các lục địa còn nối liền. Khi Nam Mỹ và Bắc Mỹ nối liền nhau cách đây vài triệu năm, thú ăn kiến cũng di cư lên phía bắc.

Biogeographers can learn clues about continental drift by comparing related species. However, they must also recognize cases where species have spread for other reasons, such as by crossing great stretches of water. The island of Hawaii, for example, was home to a giant flightless goose that has become extinct. Studies on DNA extracted from its bones show that it evolved from the Canada goose. Having colonized Hawaii, it branched off from that species, losing its ability to fly. This evolution occurred half a million years ago, when geologists estimate that Hawaii emerged from the Pacific.

When species jump around the planet, their histories blur. It is difficult to say much about where cockroaches evolved, for example, because they can move quickly from continent to continent. This process, known as dispersal, limits many studies. ‘Most of them tend to concentrate on particular parts of the world.' Dr Giribet said. I wanted to find a new system for studying biogeography on a global scale.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Having colonized Hawaii, it branched off from that species, losing its ability to fly: ở đây đang có rút gọn mệnh đề trạng ngữ nha là điểm ngữ pháp hay dùng trong IELTS khi 2 câu có chung 1 chủ ngữ 
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Once it made Hawaii its home, it changed from its original kind and couldn't fly anymore.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Các nhà sinh vật địa lý có thể tìm ra manh mối về trôi dạt lục địa bằng cách so sánh các loài có họ hàng. Tuy nhiên, họ cũng cần phải nhận biết các trường hợp các loài di cư vì những lý do khác, chẳng hạn như vượt qua những vùng nước rộng lớn. Ví dụ, đảo Hawaii từng là nơi sinh sống của một loài ngỗng khổng lồ không biết bay, hiện đã tuyệt chủng. Các nghiên cứu về DNA được chiết xuất từ xương của chúng cho thấy chúng tiến hóa từ ngỗng Canada. Sau khi định cư ở Hawaii, chúng tách ra từ loài đó, mất khả năng bay. Sự tiến hóa này xảy ra cách đây nửa triệu năm, khi các nhà địa chất ước tính rằng Hawaii xuất hiện từ Thái Bình Dương.

  Khi các loài nhảy cóc khắp hành tinh, lịch sử của chúng trở nên mờ mịt. Ví dụ, rất khó để nói chính xác loài gián tiến hóa ở đâu vì chúng có thể di chuyển nhanh chóng từ lục địa này sang lục địa khác. Quá trình này, được gọi là phân tán, đã hạn chế nhiều nghiên cứu. Tiến sĩ Giribet nói: "Hầu hết các nghiên cứu có xu hướng tập trung vào các khu vực cụ thể trên thế giới. Tôi muốn tìm ra một hệ thống mới để nghiên cứu sinh địa lý trên quy mô toàn cầu."

Dr Giribet realized that mite harvestmen might be that system. The 5,000 or so mite harvestmen species can be found on every continent except Antarctica. Unlike creatures found around the world like cockroaches, mite harvestmen cannot disperse well. The typical harvestman species has a range of fewer than 50 miles. Harvestmen are not found on young islands like Hawaii, as these types of islands emerged long after the break-up of Pangea.

According to Assistant Professor Sarah Boyer, a former student of Dr Giribet. ‘It’s really hard to find a group of species that is distributed all over the world but that also doesn’t disperse very far.'

 • IELTS TUTOR dịch: Tiến sĩ Giribet nhận ra rằng nhện thu hoạch mạt có thể chính là hệ thống đó. Khoảng 5.000 loài nhện thu hoạch mạt có thể được tìm thấy trên mọi lục địa trừ Nam Cực. Không giống như những sinh vật được tìm thấy trên khắp thế giới như gián, nhện thu hoạch mạt không thể phân tán rộng rãi. Phạm vi sinh sống của một loài nhện thu hoạch mạt điển hình chỉ dưới 80km. Chúng cũng không được tìm thấy trên các đảo trẻ như Hawaii, vì những loại đảo này xuất hiện lâu sau khi Pangea vỡ ra. Theo Tiến sĩ Sarah Boyer, trợ lý giáo sư và là cựu sinh viên của Tiến sĩ Giribet, "Thật sự rất khó để tìm thấy một nhóm loài phân bố khắp thế giới nhưng lại không di cư xa."

What mite harvestmen lack in mobility, they make up in age. Their ancestors were among the first land animals, and fossils of daddy longlegs have been found in 400 million-year-ago rocks. Mite harvestmen evolved long before Pangea broke up and have been carried along by continental drift ever since they’ve managed to get themselves around the world only because they’ve been around for hundreds of millions of years, Dr Boyer said. Dr Boyer, Dr Giribet and their colleagues have gathered thousands of mite harvestmen from around the world, from which they extracted DNA. Variations in the genes helped the scientists build an evolutionary tree. By calculating how quickly the DNA mutated, the scientists could estimate when lineages branched off. They then compared the harvestmen's evolution to the movements of the continents. ‘The patterns are remarkably clear.’ Dr Boyer said.

 • IELTS TUTOR dịch: Những gì nhện thu hoạch mạt thiếu về khả năng di chuyển, chúng bù đắp bằng tuổi thọ. Tổ tiên của chúng thuộc nhóm những loài động vật trên cạn đầu tiên, và hóa thạch của nhện lông chân dài đã được tìm thấy trong các lớp đá có niên đại 400 triệu năm trước. Tiến sĩ Boyer cho biết, nhện thu hoạch mạt tiến hóa từ rất lâu trước khi Pangea vỡ ra và được mang theo bởi trôi dạt lục địa kể từ đó. Chúng chỉ có thể ‘du lịch’ khắp thế giới đơn giản là vì chúng đã tồn tại hàng trăm triệu năm. Tiến sĩ Boyer, Tiến sĩ Giribet và các đồng nghiệp đã thu thập hàng nghìn con nhện thu hoạch mạt từ khắp nơi trên thế giới, từ đó họ chiết xuất DNA. Sự biến đổi trong các gen giúp các nhà khoa học xây dựng một cây phả hệ tiến hóa. Bằng cách tính toán tốc độ đột biến của DNA, các nhà khoa học có thể ước tính thời điểm các dòng dõi tách ra. Sau đó, họ so sánh quá trình tiến hóa của nhện thu hoạch mạt với sự dịch chuyển của các lục địa. Tiến sĩ Boyer nói: "Các mô hình này rõ ràng đến đáng kinh ngạc."

The scientists found that they could trace mite harvestmen from their ancestors on Pangea. One lineage includes species in Chile South Africa, Sri Lanka and other places separated by thousands of miles of ocean. But 150 million years ago, all those sites were in Gondwana which was a region of Pangea.

 • IELTS TUTOR dịch: Các nhà khoa học phát hiện ra rằng họ có thể truy vết nhện thu hoạch mạt từ tổ tiên của chúng trên Pangea. Một dòng dõi bao gồm các loài ở Chile, Nam Phi, Sri Lanka và những nơi khác cách nhau hàng nghìn km đại dương. Nhưng 150 triệu năm trước, tất cả những địa điểm đó đều nằm ở Gondwana, một vùng đất thuộc Pangea.

The harvestmen preserve smaller patterns of continental drift, as well as bigger ones. After analyzing the DNA of a Florida harvestman, Metasiro americanus, the scientists were surprised to find that it was not related to other North American species. Its closet relatives live in West Africa. Dr Boyer then began investigating the geological history of Florida and found recent research to explain the mystery. Florida started out welded to West Africa near Segenal. North America than collied into them Pangea was forming. About 170 million years ago, North America ripped away from West Africa, taking Florida with it. The African ancestors of Florida’s harvestmen came along the ride.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • After analyzing: đang có rút gọn mệnh đề trạng ngữ 
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  After scientists studied the DNA of a Florida harvestman called Metasiro americanus, scientists were surprised to learn it wasn't related to other North American species
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
  • preserve (v) >> Cách dùng động từ"preserve"tiếng anh 
  • IELTS TUTOR dịch: Nhện thu hoạch mạt không chỉ lưu giữ những mô hình lớn về trôi dạt lục địa mà còn cả những biến động nhỏ hơn. Sau khi phân tích DNA của một loài nhện thu hoạch mạt Florida, Metasiro americanus, các nhà khoa học ngạc nhiên phát hiện ra rằng nó không liên quan đến các loài Bắc Mỹ khác. Họ hàng gần nhất của nó lại sống ở Tây Phi. Tiến sĩ Boyer sau đó bắt đầu nghiên cứu lịch sử địa chất của Florida và tìm thấy nghiên cứu gần đây giải thích cho bí ẩn này. Florida ban đầu được gắn liền với Tây Phi gần Senegal. Sau đó, Bắc Mỹ va chạm với chúng trong quá trình hình thành Pangea. Khoảng 170 triệu năm trước, Bắc Mỹ tách rời khỏi Tây Phi, mang theo Florida. Tổ tiên châu Phi của loài nhện thu hoạch mạt Florida đã đi nhờ chuyến đi này.
    

Dr Giribet now hopes to study dozens or even hundreds of species, to find clues about plate tectonics that a single animal could not show.

 • IELTS TUTOR dịch: Tiến sĩ Giribet hiện hy vọng nghiên cứu hàng chục thậm chí hàng trăm loài, để tìm ra những manh mối về kiến tạo mảng mà một loài đơn lẻ không thể tiết lộ.

Questions 1 - 6

Choose the correct letter A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 1-6 on your answer sheet.

1. Why is it difficult to find mite harvestmen?

A. they are too small to see with naked eye.

B. they can easily be confused with daddy longlegs. 

C. they are hard to distinguish from their surroundings.
D. they do not exist in large numbers in any one place. 

2. Why are mile harvestmen of interest to Dr Giribet and his colleagues?

A. they have been studied far less than most other species.

B. they show the effects of climate on the evolution of animals.

C. they have an unusual relationship with plants and other animals. 

D. they provide evidence relating to a field of study other than insects.
3. What factor contributed to Wegener’s idea that present-day continents used to form a single landmass?

A. changes in the level of the ocean 

B. the distance that species could travel
C. the lack of certain fossils on one side of the Atlantic

D. similarities in living conditions on both sides of the Atlantic

4. What point is made by the reference to armadillos? 

A. regions have both separated and become connected.
B. certain animals could travel longer distances than others.

C. the oldest species of animals are likely to be found in Africa.

D. there is a tendency for animals to spread in a particular direction. 

5. Which of the following is stated in the fifth paragraph?

A. Hawaii is a habitat that cannot support large birds.

B. Hawaii is an attractive habitat for certain species of birds.

C. flightless birds are more likely to become extinct than others. 

D. the Hawaiian goose became flightless after it had reached Hawaii.
6. Why is evidence from cockroached of limited value? 

A. they spread too fast.
B. they multiply too quickly.

C. they are found in too few places.

D. they have divided into too many species. 

Questions 7 - 10
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage?

In boxes 7-10 on your answer sheet, write:

YES                      if the statement agrees with the claims of the writer

NO                       if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN        if it is impossible to say what the writer thinks about this

7. The colonization of Hawaii by geese provides evidence of continental drift.

8. The reason why mite harvestmen don’t exist on Hawaii can be explained.

9. The DNA of certain species has evolved more quickly than that of others.

10. Dr Boyer’s theory concerning the origins of Florida is widely accepted.

Questions 11- 14

Complete the summary using the list of words A-I below. Write the correct letter A-I in boxes 11-14 on your answer sheet.

List of words

A. branches

B. fossils

C. drift

D. DNA

E. evolution

F. Pangea

G. dispersal

H. ancestors

I. continents

The age and evolution of mite harvestmen

Some of the first creatures to live on land were the 11 ................. of mite harvestmen.  Boyer, Giribet and others study differences in the 12 ................. of these insects,  and trace the development of a number of 13 ............ of the species. 

Their evolution appears to reflect changes in the location of 14 ............ For example, the same type of mite harvestman is found in places that are now far apart but used to form Gondwana, part of a huge landmass.

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 1. C
 • 2. D
 • 3. B
 • 4. A
 • 5. D
 • 6. A
 • 7. NO
 • 8. YES
 • 9. NOT GIVEN
 • 10. NOT GIVEN
 • 11. H
 • 12. D
 • 13. A
 • 14. I
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Reading
Lý do chọn IELTS TUTOR