Giải thích và Dịch bài : Review Unit 4 - 5 - 6 : Wordform - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích và Dịch bài : Unit 4 - 5 - 6 : Wordform - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích và Dịch bài : Review Unit 4 - 5 - 6 : Wordform - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

1. An ………… family includes several generations living together in the same house(extend) (IELTS TUTOR giải thích: Trẻ con ........... gia đình bao gồm nhiều thế hệ sống với nhau trong một nhà)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. It’s a tradition in Vietnam that the juniors have to ……….. the senior(obedient) (IELTS TUTOR giải thích: Theo truyền thống ở Việt Nam rằng trẻ con phải ........ người lớn)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. Traffic jam in most big cities are getting more and more serious, and it’s hard to find a proper………..(solve). (IELTS TUTOR giải thích: Ách tắt giao thông ở hầu hết các thành phố lớn đang trở nên nghiệm trọng và điều này khó mà tìm được...... hợp lý)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. What should we do to ……… our man-made wonders?( preservation)( IELTS TUTOR giải thích: Chúng to nên làm gì để.......... các kỳ quan nhân tạo của chúng ta)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. Thien Mu Pagoda is a famous ……….. spot in Hue, an ancient city in central Vietnam( religion) (IELTS TUTOR giải thích: Chùa Thiên Mụ là một ............... nổi tiếng ở thành phố Huế, một thành phố có ở miền trung Việt Nam)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

6. Ha Long Bay has been……… by UNESCO as a World Heritage Site( recognition)( IELTS TUTOR giải thích: Vịnh Hạ Long vừa mới được ........... bở UNESCO như là kỳ quan thế giới

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

7. Customs and traditions make a great ………. to the unique culture of a country. ( contribution)( IELTS TUTOR giải thích: ......... ở miền thôn quê đã cải thiện một cách đáng kể trong 10 năm qua)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

7.Many ethnic people in mountainous areas are………. They can’t read or write( illiteracy)(IELTS TUTOR giải thích: Rất nhiều người dân tộc ở khu vực miền núi thì.......... Họ không thể đọc và viết)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích và Dịch bài : Unit 4 - 5 -6 : Wordform - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích và Dịch bài : Unit 4 - 5 -6 : Wordform - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích và Dịch bài : Unit 4 - 5 -6 : Wordform - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)