Giải thích và Dịch bài : Review Unit 4 - 5 - 6 : Vocabulary - Bài tập 2( SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích và Dịch bài : Unit 4 - 5 - 6 : Vocabulary - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích và Dịch bài : Review Unit 4 - 5 - 6 : Vocabulary - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

1. Children in my time used to ……….. by playing with things they could find in nature (IELTS TUTOR giải thích: Trẻ con ở thời của tôi thường ......... chơi với những gì mà chúng có thể tìm thấy trong tự nhiên)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. The world recognise is used to show………… that something exist is true, or is valuable (IELTS TUTOR giải thích: Sự công nhận của thế giới thường được sử dụng để chỉ ra........... rằng điều gì đó là đúng hoặc có giá trị)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. The Grand Canyon in the USA is claimed to be a huge……….. (IELTS TUTOR giải thích: Rãnh núi Grand Canyon ở Hoa Kỳ được công nhận là ........... rộng lớn)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. These annual festival are held to ……………( IELTS TUTOR giải thích: Những lễ hội hằng năm được tổ chức để giúp .............)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. This is a photo of my school forty years ago. It’s a small……….. surrounded by paddy fields. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là bức tranh của trường tôi 40 năm trước. Đây là một........... nhỏ được bao quanh bởi nhiều cánh đồng)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

6. The Tower of London is evidence that protecting………. has both financial and historical benefits ( IELTS TUTOR giải thích: Tháp London là bằng chứng rằng sự bảo vệ.............. có lợi cho cả tài chính và lịch sử)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

7. The ………. in countryside have considerably improved in the last ten years.( IELTS TUTOR giải thích: ......... ở miền thôn quê đã cải thiện một cách đáng kể trong 10 năm qua)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

7.Most Asian countries place a great value on ………..(IELTS TUTOR giải thích: Hầu hết các quốc gia ở Châu Á đạt nhiều giá trịn lên........)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích và Dịch bài : Unit 4 - 5 - 6 : Vocabulary - Bài tập 2( SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích và Dịch bài : Unit 4 - 5 - 6 : Vocabulary - Bài tập 2( SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích và Dịch bài : Unit 4 - 5 - 6 : Vocabulary - Bài tập 2( SGK lớp 9 môn Anh)