Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Getting started - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTORGiải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Getting started - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic HANDICRAFT IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Getting started - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

1.The birthplace of the famous bai tho_________ is Tay Ho village in Hue( IELTS TUTOR giải thích: Nơi khai khai sinh của ............ bai tho nổi tiếng là làng Tây Hồ ở Huế.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn

2. If you go to Hoi An on the 15th of each lunar month you can enjoy the light of many beautiful............. ( IELTS TUTOR giải thích: Nếu bạn đo đến Hội An vào các ngày rằm , bạn có thể tận hưởng ánh sáng từ nhiều............ xinh đẹp)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau

3. Van Phuc village in Ha Noi producers different types of ...................products such as cloth, scarves, ties , and dresses ( IELTS TUTOR giải thích: Làng Vạn Phúc ở Hà Nội sản xuất rất nhiều loại ________sản phẩm khác nhau như vải , thảm, cà vạc và váy)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn

4. On the Tet holiday, many Honoians go to Dong Ho village to buy folk..........( IELTS TUTOR giải thích: Vào ngày nghỉ Tết, nhiều người Hà Nội đến làng đông hồ để mua ............ dân gian)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn

5. ______ product of Bau Truc,such as pots and vases, have the natural colour typical of Champa culture in Ninh Thuạn( IELTS TUTOR giải thích: sản phẩm ............. của Bau Truc , như là chai lọ và bình hoa, có những màu tự nhiên cơ bản của văn hóa Champa ở Ninh Thuận.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn

6. Going to Non Nuoc marble village in Da Nang , we’re ỉmpressed by a wide variety of …….. from Buddlha statues to bracelets (IELTS TUTOR giải thích:Đi đến làng đá mài Non Nước, chúng tôi đã bị ấn tượng bởi một lượng lớn_______- từ tượng phật đến vòng cổ.)

IELTS TUTOR lưu ý:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Getting started - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Getting started - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Getting started - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)