Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic HANDICRAFT IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Passage A

When you think about the conical hat, the first thing you think of is the region of Hue Conical hat making has been a traditional craft there for hundreds of years, and there are many craft village like Da Le, Phu Ca. However, Tay Ho, is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. It is a village on the bank of the Nhu Y River, 12 km from Hue City

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Passage A
  • Khi bạn nghĩ về chiếc nón lá, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là vùng đất Huế. Nón lá đã trở thành một nghề thủ công truyền thống ở đây trong hàng trăm năm, và có nhiều làng nghề như Da Lẻ, Phú Cá. Tuy nhiên, Tây Hò là nổi tiếng nhất vì đây là ngôi làng sinh ra nghề làm nón lá ở Huế. Đây là một ngôi làng nằm bên bờ sông Nhu Y, cách thành phố Huế 12 km.

Passage B

A conical hat may look simple, but artisan have to follow 15 stages , from going to the forest to collect leave to ironing the leaves, making the frames,etc. Hue’s conical hats always have two layer of leaves. Craftment must be skilful to make the two layers very thin. What is special is that they then add poems and paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical hats.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Passage B
  • Một chiếc nón lá có vẻ đơn giản, nhưng người thợ phải tuân theo 15 giai đoạn khác nhau, từ việc đi vào rừng để thu hoạch lá cho đến làm phẳng lá, làm khung nón, v.v. Nón lá Huế luôn có hai lớp lá. Người thợ phải rất khéo léo để làm cho hai lớp lá trở nên mỏng. Điều đặc biệt là họ sau đó thêm các bài thơ và tranh vẽ về Huế giữa hai lớp lá, tạo nên những chiếc nón lá bài thơ nổi tiếng.

Passage C

Conical hat making in the village has been passed down from generation to generation because everybody, young or old, can take part in the process. It is a well-known handicraft, not only in Viet Nam , but all around the world

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Passage C
  • Nghề làm nón lá trong làng đã được truyền tụng qua nhiều thế hệ vì ai cũng có thể tham gia quá trình này, bất kể là trẻ em hay người lớn. Đây là một nghề thủ công nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

 IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Passage A - Location and history of conical hat making village
  • Passage B - How the conical hat is made
  • Passage C - Present status of the craft
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)