Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 3: Teen Stress and Pressure - Closer look (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ vựng & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure- Closer look (SGK lớp 9 mông Tiếng Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "stress" IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure - Closer look (SGK lớp 9 mông Tiếng Anh)

Adolescence is the period between childhood and young adulthood. Your body will change in(1)……....(IELTS TUTOR giải thích: Tuổi vị thành niên là thời kỳ chuyển tiếp giữa tuổi trẻ em và tuổi trưởng thành. Cơ thể sẽ thay đổi..........)

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Your brain will grow and you’ll have improve self-control and (2)……...... (IELTS TUTOR giải thích: Nảo của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ phát triển việc tự kiêm soát và........)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Physical changes are different for everyone, so you don’t need to feel (3)….. or frustrated (IELTS TUTOR giải thích: Những thay đổi về cở thể là rất khác nhau đối với từng cá nhâ. vì thế các bạn không phải lo lắng và.......)

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

You’ll feel you want more (4)…….. and responsibility (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể cảm thấy bạn muốn nhiều...... và trách nhiệm hơn)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

You may become more(5)………. And care about other people’s opinion, especially those of your friends(IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ trở nên ....... and quan tâm nhiều hơn đến ý kiến người khác, đặc biệt với nhóm bạn)

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

But remember you’ll need adult support and guidance to make (6)……… decision and overcome stress (IELTS TUTOR giải thích: Nhưng phải nhớ rằng bạn sẽ phải cần sự ủng hộ và hướng dẫn của người trưởng thành để đưa ra quyết định...... và vượt qua khó khăn)

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 3: Teen Stress and Pressure - Close look (SGK lớp 9 mông Tiếng Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 3: Teen Stress and Pressure - Close look (SGK lớp 9 mông Tiếng Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 3: Teen Stress and Pressure - Close look (SGK lớp 9 mông Tiếng Anh)