Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life - Reading Skill (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ vựng & Dịch bài: Uni 2: City life- Reading Skill ( SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life- Reading Skill ( SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Which is the best city in the world to live ? Every year, the Economist Inteligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to determine which cities around the world “provide the best or worst living condition”. It uses factors such as climate , transport, education, safety, and recreational facilities in cities. It gives scores for each, and ranks the cities in order- from the best to the worst.

For the year 2014, the top 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zealand. Melburne in Australia had the highest score. Some famous cities came in the top 20, such as Tokyo(19th ) and Paris (17th ) . Perhaps suprisingly, Osaka (13th ), had the best score in Asia

Cities with major conflicts tended to score the lowest. In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous. Among the worst cities o the list were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, and Douala in Cameroon

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thành phố nào là thành phố tốt nhất để sống? Mỗi năm, Viện Thông tin Kinh tế của tạp chí The Economist (EIU) tiến hành một cuộc khảo sát thú vị để xác định các thành phố trên thế giới "cung cấp điều kiện sống tốt nhất hoặc tồi tệ nhất". Nó sử dụng các yếu tố như khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn và cơ sở giải trí trong các thành phố. Nó đánh điểm cho mỗi yếu tố và xếp hạng các thành phố theo thứ tự từ tốt nhất đến tồi nhất.
  • Trong năm 2014, 10 thành phố hàng đầu đến từ Úc, Canada, Châu Âu và New Zealand. Melbourne ở Úc có điểm số cao nhất. Một số thành phố nổi tiếng nằm trong danh sách 20 thành phố hàng đầu, chẳng hạn như Tokyo (ở vị trí thứ 19) và Paris (ở vị trí thứ 17). Có thể ngạc nhiên, Osaka (ở vị trí thứ 13) có điểm số tốt nhất ở châu Á.
  • Các thành phố có xung đột lớn thường có điểm số thấp nhất. Ở những quốc gia này, điều kiện sống khó khăn nhất hoặc nguy hiểm nhất. Trong số các thành phố tồi nhất trong danh sách là Dhaka ở Bangladesh, Tripoli ở Libya và Douala ở Cameroon.

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

1. The name of the organization doing the survey.

  • Đáp án : The Economist Intelligent Unit

2. The year of survey

  • Đáp án: 2014

3. The name of the best and the worst city

  • Đáp án: Melbourne - Dhaka
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life - Reading Skill (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life - Reading Skill (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life - Reading Skill (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)