Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life- Looking back (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 2:City life- Looking back (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: Looking back (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

A big city is full of life. City life is modern and (1)........... than elsewhere. It is usually very busy and (2).........., even at night.( (IELTS TUTOR giải thích: Một thành phố lớn thì đầy sống động. Cuộc sống thành phố thì......... hơn các nới khác. Ở đây thường rất náo nhiệt và........., ngay cả khi là vào ban đêm)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Life in a big city starts early in the morning. Soon the roads are (3)........ of vehicles (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc sống ở một thành phố lớn bắt đầu rất sớm vào sáng sớm. Không lâu sau các con đường sẽ...... các phương tiện giao thông)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

The shops and the market places remain(4)..... till the evening hours(IELTS TUTOR giải thích: Các của hàng và các khu chợ duy trì ........ cho đến buổi đêm)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Certainly,(5)......... life has certain charms(IELTS TUTOR giải thích: Rõ ràng cuộc sống ở........ thì hiển nhiên hấp dẫn)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

There are(6)......... places for amusement and recreation. One never feels(7)...... in a city(IELTS TUTOR giải thích: Có rất nhiều nơi(6)......... để giải trí. Không ai cảm thấy(7)........ ở thành phố)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  1. She ...... his invitation to the party and now he’s really upset.
  2. What’s......... in the street over there? Open the door!
  3. Lots of fruit and vegatable will help you ....... your cold.
  4. My brother was........ with a trip to the zoo
  5. The road was jammed, so we had to..... and find an alternative route.
  6. I have ...... about a fabulous place where we can go for a pinic this weekend

IELTS TUTOR lưu ý:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life- Looking back (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life- Looking back (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life- Looking back (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)