Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life- Writing Skill (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ vựng & Dịch bài: Unit 2: City life- Writing Skill (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life- Writing Skill( SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Living in a city has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the inceasing number of vehicles have caused many accidents to happen every day. Secondly , air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment. More and more city dweller suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the city is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Building are always being knocked down and rebult. These factors contribute to making city life more difficult for its residents.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Sống trong một thành phố có một số hạn chế. Đầu tiên, có vấn đề về tắc đường và tai nạn giao thông. Sự gia tăng dân số và số lượng phương tiện đã gây ra nhiều tai nạn xảy ra hàng ngày. Thứ hai, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và cũng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Ngày càng có nhiều người dân thành thị gặp vấn đề ho hoặc khó thở. Thứ ba, thành phố ồn ào, ngay cả vào ban đêm. Ô nhiễm tiếng ồn đến từ giao thông và từ các công trường xây dựng. Các công trình luôn bị phá hủy và xây dựng lại. Những yếu tố này đóng góp vào việc làm cuộc sống thành phố trở nên khó khăn hơn đối với cư dân

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Outline:
  • Topic sentence: Living in a city poses several challenges, including traffic congestion and accidents, air pollution's adverse effects on health and the environment, and the constant noise pollution from traffic and construction activities.
   • IELTS TUTOR hướng dẫn>> Câu chủ đề : Sống ở thành phố phát sinh một vài vấn đề, bao gồm ùn tắc giao thông, kẹt xe sự tác đông có hại của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe và môi trường, và ô nhiềm tiếng ôn thường xuyên vì các hoạt động gia thông và xây dựng.
  • Problem 1 :The first problem of living in a city is the issue of traffic jams and traffic accidents. The growing population and the increasing number of vehicles have led to frequent accidents and congested roads on a daily basis.
   • IELTS TUTOR hướng dẫn>> Vấn đề : Vấn đề đầu tiên của việc sống trong thành phố là kẹt xe và tại tại nạn giao thông. Sự gia tăng dân số and sự gia tăng các phương tiện giao thông đã và đang dẫn đến tần xuất tai nạn và tắt nghẽn giao thông thường xuyên hơn.
  • Problem 2: The second problem of living in a city is the detrimental impact of air pollution. The high concentration of pollutants in the air negatively affects people's health and has adverse consequences for the environment. As a result, an increasing number of urban dwellers suffer from respiratory issues such as coughing and breathing difficulties.
   • IELTS TUTOR hướng dẫn>>  Vấn đề 2: Vấn đề thú hai của việc sống ở thành phố là những tác động xấu của ô nhiễm không khí. Nồng độ cao của các khí ô nhiễm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và dẫn đến các hậu quả cho môi trường. Hệ quả, số lượng người bị nhiễm các bệnh liên quan đến hô hấp ở khu vực đô thị ngày càng gia tăng bao gồm các cơn ho và khó thở
  • Problem 3:The third problem of living in a city is the persistent noise pollution. Even during nighttime, the city remains noisy due to traffic and ongoing construction sites. The constant demolition and rebuilding of buildings contribute to the overall difficulty and disturbance experienced by city residents.
   • IELTS TUTOR hướng dẫn>> Vấn đề 3 : Vấn đề thứ 3 của việc sống trong thành phố là việc ô nhiễm tiếng ồn thường xuyên. Ngay cả là vào ban đêm, thành phố vẫn còn ồn ào vì các hoạt động giao thông và các công trường. Sự phá hủy và tái xây dựng ở các công trường dẫn đến các khó khăn và các trải nghiệm khó chịu của người dân thành phố.
  • Conclusion: living in a city comes with its own set of challenges. The problems of traffic jams and accidents, air pollution, and noise pollution can significantly impact the quality of life for city residents. These issues highlight the need for effective urban planning and sustainable development to create healthier and more livable cities. Finding solutions to these problems is crucial for improving the well-being and satisfaction of those living in urban areas.
   • IELTS TUTOR hướng dẫn>> Kêt luận: Sống ở các thành phố lớn thường kèm theo các khó khăn. Các vấn đề đó gồm tắt nghẽn giao thông và tai nanj giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn có thể tác động lớn lên chất lượng cuộc sống của người dân thành thị. Các vấn đề này cần được nhấn mạnh như là nhu cầu cho các kế hoạch hiệu quả và phát triển bền vững nhằm tạo ra khu vực đô thị tốt hơn và đáng sống hơn. Tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề này là điều rất quan trọng cho sức khỏe và sự hài lòng của người dân đô thị
Giải thích Từ mới& Dịch bài: Unit 2: City life- Writing Skill (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 2: City life- Writing Skill (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)
Giải thích Từ mới& Dịch bài: Unit 2: City life- Writing Skill (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)