CÁCH VIẾT INTRODUCTION (MỞ BÀI) IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách phân tích cũng như bài sửa của học sinh IELTS TUTOR đi thi IELTS WRITING ngày 9/5 đạt 6.0, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách viết mở bài trong tất cả các dạng biểu đồ IELTS WRITING TASK 1

I. CÁCH VIẾT CHUNG INTRODUCTION IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ cách viết introduction IELTS WRITING TASK 1 nhớ đọc kĩ

II. CÁCH VIẾT INTRODUCTION

1. Cách dùng từ in terms of trong tiếng anh

Cách dùng IN TERMS OF trong tiếng anh IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ

2. Cách viết introduction với compare & in terms of

Học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR có thể dùng Template này:

"The chart(s) compare(s) + countries + in terms of + finish the sentence

 

Ở đây thay cho countries thì có thể là đối tượng

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The pie charts show household spending patterns in the UK and New Zealand between 1980 and 2008. ==> The pie charts compare New Zealand and the UK in terms of household expenditure from 1980 to 2008.
  • The table shows the amounts of money spent by tourists in five different countries over a period of two years.==> The table compares five different countries in terms of the money they spend on tourist activities over a two year period.
  • The charts compare two cities in terms of the number of employed people.
  • The table illustrates the number of employees in five companies ==> The table compares five companies in terms of the number of employees.

  Áp dụng với cấu trúc Given is ... của IELTS TUTOR vào sẽ thành

  Given is the graph comparing... in terms of ...

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The pie charts compare New Zealand and the UK in terms of household expenditure from 1980 to 2008 ==> Given are the pie charts comparing New Zealand and the UK in terms of household expenditure from 1980 to 2008
   •  The table compares five different countries in terms of the money they spend on tourist activities over a two year period  ==> Given is the table comparing five different countries in terms of the money they spend on tourist activities over a two year period
   • The charts compare two cities in terms of the number of employed people ==> Given are the charts comparing two cities in terms of the number of employed people
   • The table compares five companies in terms of the number of employees  ==> Given is the table comparing five companies in terms of the number of employees

   3. Giải thích chi tiết Template "IN TERMS OF"

   Giải thích chi tiết Template "IN TERMS OF"

   Câu này bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR viết:

   • Given is the line chart comparing four countries, namely the USA, Korea, China and India in term of 1970 and 2030.

   Câu này bạn học sinh viết bị sai, muốn dùng cấu trúc in terms of các em phải dùng như sau:

   • Given is the line chart comparing four countries, namely the USA, Korea, China and India in terms of the proportions of urban population

   --> In terms of nó phải đi theo sau cái đối tượng cần so sánh, có nghĩa là về mặt

   Trong câu này có nghĩa là BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG SO SÁNH 4 NƯỚC (USA, KOREA, CHINA VÀ INDIA) VỀ TỈ LỆ DÂN CƯ THÀNH THỊ

   Vậy IELTS TUTOR nhấn mạnh lại:

   • In terms of sẽ có nghĩa là Về, và phía sau nó phải là đối tượng được so sánh là "Tỉ lệ dân cư thành thị"
   • Còn sau COMPARE phải là chủ ngữ được so sánh, thông thường sẽ là các nước, các chủ ngữ, ở đây là so sánh CÁC NƯỚC VỚI NHAU

   4. Cách dùng đảo ngữ Given trong mở bài

   Để hiểu vì sao lại ving và học thêm về cấu trúc đảo ngữ Given

   >> Hướng dẫn cách dùng mệnh đề quan hệ IELTS

   >>Hướng dẫn cách dùng cấu trúc Đảo Ngữ trong IELTS Writing - Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing

   >> IELTS Intensive Speaking

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   >> IELTS General

   >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE