Sự khác biệt giữa danh từ (noun) & Ving (gerund)

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, Bài viết sau đây, IELTS TUTOR sẽ cung cấp thông tin về Sự khác biệt giữa danh từ (noun) & Ving (gerund)

1. Sau Danh động từ có thể có tân ngữ theo sau , còn Danh từ thì không

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She avoids using sleeping pills . - " sleeping pills " là tân ngữ của " using " .
  • She avoids bright light . – sau " light " không thể có tân ngữ .

2. Trước Danh từ có thể dùng mạo từ , còn Danh động từ thì không

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Swimming was fun . – không dùng mạo từ .
  • The party was fun . – dùng mạo từ " the " trong cấu này .

3. Bản chất của Danh động từ là một động từ , ta phải dùng trạng từ để bổ nghĩa cho nó , còn với danh từ thì phải dùng tính từ để bổ nghĩa

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We prefer eating healthily . dùng trạng từ " healthily " để bổ nghĩa cho gerund " eating " .
  • We have a healthy diet . – dùng tính từ " healthy " để bổ nghĩa danh từ " diet " .

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking