Phân biệt Infinitive (to-inf) & Gerund (ving)

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, Bài viết sau đây, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân biệt Infinitive (to-inf) & Gerund (ving)

I. Phân biệt Infinitive (to-inf) & Gerund (ving)

1. Các động từ đi với To Verb và Ving không thay đổi nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • BEGIN: bắt đầu
 • CAN'T BEAR/ STAND: không thể chịu đựng
 • CONTINUE: tiếp tục
 • HATE: ghét
 • LIKE/LOVE: yêu thích
 • PREFER: thích hơn
 • START: bắt đầu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He continued to read a book = He continued reading a book
 • It started to rain / raining.

2. Các động từ đi với To Verb và Ving Thay đổi nghĩa:

2.1. Remember

IELTS TUTOR lưu ý:

 • remember / forget / regret + V-ing: nhớ / quên/ nuối tiếc việc đã xảy ra rồi (trong quá khứ)
 • remember / forget / regret + to-inf: nhớ / quên/ nuối tiếc việc chưa, sắp xảy ra (trong tương lai)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Don’t forget to turn off the light when you go to bed.
 • I remember meeting you some where but I can’t know your name.
 • Remember to send her some flowers because today is her birthday.

2.2. Stop

IELTS TUTOR lưu ý:

 • stop + V-ing: dừng hẳn việc gì
 • stop + to-inf: dừng ….. để …

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He stopped smoking because it is harmful for his health.
 • On the way home, I stopped at the post office to buy a newspaper.

2.3. Try

IELTS TUTOR lưu ý:

 • try + V-ing: thử      
 • try + to-inf: cố gắng

2.4. need

IELTS TUTOR lưu ý:

 • need