Phân biệt Infinitive (to-inf) & Gerund (ving)

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, Bài viết sau đây, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân biệt Infinitive (to-inf) & Gerund (ving)

I. Phân biệt Infinitive (to-inf) & Gerund (ving)

1. Các động từ đi với To Verb và Ving không thay đổi nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • BEGIN: bắt đầu
 • CAN'T BEAR/ STAND: không thể chịu đựng
 • CONTINUE: tiếp tục
 • HATE: ghét
 • LIKE/LOVE: yêu thích
 • PREFER: thích hơn
 • START: bắt đầu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He continued to read a book = He continued reading a book
 • It started to rain / raining.

2. Các động từ đi với To Verb và Ving Thay đổi nghĩa:

2.1. Remember

IELTS TUTOR lưu ý:

 • remember / forget / regret + V-ing: nhớ / quên/ nuối tiếc việc đã xảy ra rồi (trong quá khứ)
 • remember / forget / regret + to-inf: nhớ / quên/ nuối tiếc việc chưa, sắp xảy ra (trong tương lai)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Don’t forget to turn off the light when you go to bed.
 • I remember meeting you some where but I can’t know your name.
 • Remember to send her some flowers because today is her birthday.

2.2. Stop

IELTS TUTOR lưu ý:

 • stop + V-ing: dừng hẳn việc gì
 • stop + to-inf: dừng ….. để …

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He stopped smoking because it is harmful for his health.
 • On the way home, I stopped at the post office to buy a newspaper.

2.3. Try

IELTS TUTOR lưu ý:

 • try + V-ing: thử      
 • try + to-inf: cố gắng

2.4. need

IELTS TUTOR lưu ý:

 • need + V-ing = need + to be + V3: cần được (bị động)
 • need + to-inf: cần (chủ động)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I need to wash my car.
 • My car is very dirty. It needs washing / to be washed.

2.5. Cấu trúc nhờ vả:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • S + have + O người + V1 + O vật ...
 • S + have + O vật + V3/-ed + (by + O người) ...
 • S + get + O người + to-inf + O vật
 • S + get + O vật + V3/-ed + (by + O người)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I had my brother clean the house.
 • I had the house cleaned by my brother.

II. Mẹo phân biệt ving và to inf

1. Xem hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu V2 diễn ra sau V1 thì V2 là to-V
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: They are waiting to board the bus. (IELTS TUTOR giải thích: chờ trước, lên xe buýt sau nên hành động “lên xe buýt” ở dạng to-V)
 • Nếu V2 diễn ra trước V1 thì thường V2 là V-ing
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: They have finished boarding the bus. (IELTS TUTOR giải thích: lên xe buýt trước, hoàn thành sau nên hành động “lên xe buýt” ở dạng V-ing)

2. Hành động cụ thể hay hành động nói chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu V2 mà là một hành động cụ thể, chỉ làm một lần trong một trường hợp nào đó thì V2 là to-V.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Now he is preparing to do homework.(IELTS TUTOR giải thích: làm bài tập ở đây chỉ là việc anh ấy sắp sửa làm ngay bây giờ, tức nó là hành động chỉ xảy ra trong một trường hợp này thôi, nên nó ở dạng to-V)
  • Nếu V2 chỉ một hoạt động nói chung thì V2 là V-ing
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: He often avoids doing homework.(IELTS TUTOR giải thích: làm bài tập ở đây là hoạt động mà anh ấy lúc nào cũng tránh, tức nó là một hoạt động nói chung, không nhất thiết chỉ việc xảy ra vào lúc nào đó, nên nó ở dạng V-ing)

  3. Diễn tả mong muốn

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu V1 mà bày tỏ mong muốn làm gì đó thì V2 ở dạng to-V
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: như những chữ agree (đồng ý), ask (yêu cầu), hope (hy vọng), like (thích), try (cố gắng), wish (ước),… đều dùng với to-V phía sau.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking