Mystery in Easter Island: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) (Đề thi IELTS READING 29/09/2023 & 16/3/2024)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề Mystery in Easter Island: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) (Đề thi IELTS READING 29/09/2023 & 16/3/2024)

I. Kiến thức liên quan

II. Mystery in Easter Island (Đề thi IELTS READING 29/09/2023)

Mystery in Easter Island

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

A

One of the world’s most famous yet least visited archaeological sites, Easter Island is a small, hilly, now treeless island of volcanic origin. Located in the Pacific Ocean at 27 degrees south of the equator and some 2200 miles (3600 kilometers) off the coast of Chile, it is considered to be the world’s most remote inhabited island. The island is, technically speaking, a single massive volcano rising over ten thousand feet from the Pacific Ocean floor. The island received its most well-known current name, Easter Island, from the Dutch sea captain Jacob Roggeveen who became the first European to visit Easter Sunday, April 5, 1722.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Located in the Pacific Ocean at 27 degrees south of the equator and some 2200 miles (3600 kilometers) off the coast of Chile, it is considered to be the world’s most remote inhabited island:  ở đây Located rút gọn mệnh đề quan hệ mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  The island is found far away in the Pacific Ocean, about 2200 miles (3600 kilometers) from Chile. It sits at 27 degrees south of the equator. People live there, and it's known as the most isolated inhabited island in the world.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất nhưng ít được ghé thăm nhất thế giới, Đảo Phục Sinh là một hòn đảo nhỏ, nhiều đồi núi và hiện không có cây cối có nguồn gốc từ núi lửa. Nằm ở Thái Bình Dương ở 27 độ về phía nam của đường xích đạo và cách bờ biển Chile khoảng 2200 dặm (3600 km), nó được coi là hòn đảo có người ở hẻo lánh nhất thế giới. Nói đúng nghĩa đen thì hòn đảo này là một ngọn núi lửa khổng lồ mọc cách đáy Thái Bình Dương hơn 10.000 feet. Cái tên thường được gọi nhất hiện nay của hòn đảo là Đảo Phục Sinh, từ thuyền trưởng người Hà Lan Jacob Roggeveen, người trở thành người châu Âu đầu tiên đến thăm vào Chủ nhật Phục sinh, ngày 5 tháng 4 năm 1722.

B

In the early 1950s, the Norwegian explorer Thor Heyerdahl popularized the idea that the island had been originally settled by advanced societies of Indians from the coast of South America. Extensive archaeological, ethnographic and linguistic research has conclusively shown this hypothesis to be inaccurate. It is now recognized that the original inhabitants of Easter Island are of Polynesian stock (DNA extracts from skeletons have confirmed this), that they most probably came from the Marquesas or Society islands, and that they arrived as early as 318 AD (carbon dating of reeds from a grave confirms this). At the time of their arrival, much of the island was forested, was teeming with land birds, and was perhaps the most productive breeding site for seabirds in the Polynesia region. Because of the plentiful bird, fish and plant food sources, the human population grew and gave rise to a rich religious and artistic culture. >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8 [Audio+Transcript]

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Vào đầu những năm 1950, nhà thám hiểm người Na Uy Thor Heyerdahl đã phổ biến ý tưởng rằng hòn đảo ban đầu được định cư bởi các xã hội tiên tiến của người da đỏ từ bờ biển Nam Mỹ. Nghiên cứu sâu rộng về khảo cổ học, dân tộc học và ngôn ngữ học đã cho thấy giả thuyết này là không chính xác. Hiện nay người ta đã công nhận rằng những cư dân nguyên thủy của Đảo Phục Sinh có nguồn gốc từ người Polynesia (trích xuất DNA từ các bộ xương đã xác nhận điều này), rằng họ có thể đến từ quần đảo Marquesas hoặc Society, và họ đã đến đây sớm nhất là vào năm 318 sau Công Nguyên (việc xác định niên đại bằng carbon của lau sậy từ một ngôi mộ xác nhận điều này). Vào thời điểm họ đến, phần lớn hòn đảo là rừng rậm, có rất nhiều loài chim trên cạn và có lẽ là nơi sinh sản hiệu quả nhất của các loài chim biển ở vùng Polynesia. Do nguồn thức ăn dồi dào từ chim, cá và thực vật, dân số loài người đã tăng lên và tạo ra một nền văn hóa tôn giáo và nghệ thuật phong phú.

C

That culture’s most famous features are its enormous stone statues called moai, at least 288 of which once stood upon massive stone platforms called ahu. There are some 250 of these ahu platforms spaced approximately one-half mile apart and creating an almost unbroken line around the perimeter of the island. Another 600 moai statues, in various stages of completion, are scattered around the island, either in quarries or along ancient roads between the quarries and the coastal areas where the statues were most often erected. Nearly all the moai are carved from the tough stone of the Rano Raraku volcano. The average statue is 14 feet and 6 inches tall and weighs 14 tons. Some moai were as large as 33 feet and weighed more than 80 tons. Depending upon the size of the statues, it has been estimated that between 50 and 150 people were needed to drag them across the countryside on sledges and rollers made from the island’s trees.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • There are some 250 of these ahu platforms spaced approximately one-half mile apart and creating an almost unbroken line around the perimeter of the island ở đây space đang có rút gọn mệnh đề quan hệ với bị động 
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  There are about 250 of these ahu platforms spread out around the island, roughly every half-mile, forming a nearly continuous line along the island's edge.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Đặc điểm nổi tiếng nhất của nền văn hóa đó là những bức tượng đá khổng lồ được gọi là moai, ít nhất 288 bức từng đứng trên những bệ đá khổng lồ gọi là ahu. Có khoảng 250 bệ ahu này cách nhau khoảng nửa dặm và tạo ra một đường gần như liền mạch xung quanh chu vi của hòn đảo. 600 bức tượng moai khác, đang trong các giai đoạn hoàn thiện khác nhau, nằm rải rác quanh đảo, trong các mỏ đá hoặc dọc theo những con đường cổ giữa các mỏ đá và khu vực ven biển, nơi các bức tượng thường được dựng lên. Gần như tất cả các moai đều được tạc từ đá cứng của núi lửa Rano Raraku. Bức tượng trung bình cao 14 feet 6 inch và nặng 14 tấn. Một số moai lớn tới 33 feet và nặng hơn 80 tấn. Tùy thuộc vào kích thước của các bức tượng, người ta ước tính rằng cần có khoảng 50 đến 150 người để kéo chúng khắp vùng nông thôn trên xe trượt và xe lăn làm từ cây trên đảo.

D

Scholars are unable to definitively explain the function and use of the moai statues. It is assumed that their carving and erection derived from an idea rooted in similar practices found elsewhere in Polynesia but which evolved in a unique way on Easter Island. Archaeological and iconographic analysis indicates that the statue cult was based on an ideology of male, lineage-based authority incorporating anthropomorphic symbolism. The statues were thus symbols of authority and power, both religious and political. But they were not only symbols. To the people who erected and used them, they were actual repositories of sacred spirit. Carved stone and wooden objects in ancient Polynesian religions, when properly fashioned and ritually prepared, were believed to be charged by a magical spiritual essence called mana. The ahu platforms of Easter Island were the sanctuaries of the people, and the moai statues were the ritually charged sacred objects of those sanctuaries. >> IELTS TUTOR lưu ý: PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020"you are going to take a holiday and your friend agrees to stay at your house. Write a letter to him for"IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa HS đạt 6.0 đi thi thật)

 

 • IELTS TUTOR dịch: Các học giả không thể giải thích rõ ràng chức năng và công dụng của các bức tượng moai. Người ta cho rằng việc tạc và dựng tượng của họ bắt nguồn từ một ý tưởng bắt nguồn từ các tập tục tương tự được tìm thấy ở những nơi khác ở Polynesia nhưng đã phát triển theo một cách độc đáo trên Đảo Phục Sinh. Phân tích khảo cổ học và biểu tượng chỉ ra rằng việc sùng bái tượng dựa trên hệ tư tưởng về quyền lực dựa trên dòng dõi, nam giới kết hợp với biểu tượng nhân hình. Do đó, các bức tượng là biểu tượng của uy quyền và sức mạnh, cả tôn giáo và chính trị. Nhưng chúng không chỉ là biểu tượng. Đối với những người dựng lên và sử dụng chúng, chúng thực sự là nơi có tinh thần thiêng liêng. Các đồ vật bằng đá và gỗ chạm khắc trong các tôn giáo của người Polynesia cổ đại, khi được tạo hình đúng cách và được chuẩn bị theo nghi lễ, được cho là mang đầy tính linh thiêng kỳ diệu gọi là mana. Các bệ ahu của Đảo Phục Sinh là những nơi tôn nghiêm của người dân, và những bức tượng moai là những vật mang đầy tính linh thiêng theo nghi lễ của những nơi tôn nghiêm đó.

E

Besides its more well-known name, Easter Island is also known as Te-Pito-O-Te-Henuab, meaning ‘The Navel of the World’, and as Mata-Ki-Te-Rani, meaning ‘Eyes Looking at Heaven’. These ancient name and a host of mythological details ignored by mainstream archaeologists point to the possibility that the remote island may once have been a geodetic marker and the site of an astronomical observatory of a long-forgotten civilization. In his book, Heaven’s Mirror, Graham Hancock suggests that Easter Island may once have been a significant scientific outpost of this antediluvian civilization and that its location had extreme importance in a planet-spanning, mathematically precise grid of sacred sites. Two other alternative scholars, Christopher Knight and Robert Lomas, have extensively studied the location and possible function of these geodetic markers. In their fascinating book, Uriel’s Machine, they suggest that one purpose of the geodetic markers was as part of a global network of sophisticated astronomical observatories dedicated to predicting and preparing for future commentary impacts and crystal displacement cataclysms.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Bên cạnh cái tên phổ biến hơn, Đảo Phục Sinh còn được gọi là Te-Pito-O-Te-Henuab, nghĩa là 'Cái rốn của thế giới', và Mata-Ki-Te-Rani, nghĩa là 'Đôi mắt nhìn lên thiên đường' . Những cái tên cổ xưa này và một loạt các chi tiết thần thoại bị các nhà khảo cổ học chính thống bỏ qua cho thấy khả năng hòn đảo xa xôi này có thể từng là một điểm đánh dấu trắc địa và là địa điểm của một đài quan sát thiên văn của một nền văn minh đã bị lãng quên từ lâu. Trong cuốn sách của mình, Heaven's Mirror, Graham Hancock gợi ý rằng Đảo Phục Sinh có thể từng là một tiền đồn khoa học quan trọng của nền văn minh tiền đại hồng thủy này và rằng vị trí của nó có tầm quan trọng cực kỳ lớn trong một mạng lưới các địa điểm linh thiêng chính xác về mặt toán học trải dài khắp hành tinh. Hai học giả thay thế khác, Christopher Knight và Robert Lomas, đã nghiên cứu rộng rãi về vị trí và chức năng có thể có của những điểm đánh dấu trắc địa này. Trong cuốn sách hấp dẫn của họ, Cỗ máy của Uriel, họ gợi ý rằng một mục đích của các điểm đánh dấu trắc địa là một phần của mạng lưới toàn cầu gồm các đài quan sát thiên văn tinh vi dành riêng cho việc dự đoán và chuẩn bị cho các tác động quan sát trong tương lai và các trận đại hồng thủy dịch chuyển tinh thể.

F

In the latter years of the 20th century and the first years of the 21st century, various writers and scientists have advanced theories regarding the rapid decline of Easter Island’s magnificent civilization around the time of the first European contact. Principal among these theories, and now shown to be inaccurate, is that postulated by Jared Diamond in his book Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive. Basically, these theories state that a few centuries after Easter Island’s initial colonization the resource needs of the growing population had begun to outpace the island’s capacity to renew itself ecologically. By the 1400s the forests had been entirely cut, the rich ground cover had eroded away, the springs had dried up, and the vast flocks of birds coming to roost on the island had disappeared. With no logs to build canoes for offshore fishing, with depleted bird and wildlife food sources, and with declining crop yields because of the erosion of good soil, the nutritional intake of the people plummeted. First famine, then cannibalism, set in. Because the island could no longer feed the chiefs, bureaucrats and priests who kept the complex society running, the resulting chaos triggered a social and cultural collapse. By 1700 the population dropped to between one-quarter and one-tenth of its former number, and many of the statues were toppled during supposed “clan wars” of the 1600 and 1700s.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Principal among these theories, and now shown to be inaccurate, is that postulated by Jared Diamond in his book Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive.
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  One of the main theories, which was thought to be true but has since been proven wrong, is the one proposed by Jared Diamond in his book Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Vào những năm cuối thế kỷ 20 và những năm đầu tiên của thế kỷ 21, nhiều nhà văn và nhà khoa học đã đưa ra những lý thuyết tiên tiến về sự suy tàn nhanh chóng của nền văn minh vĩ đại trên Đảo Phục Sinh vào khoảng thời gian có sự tiếp xúc đầu tiên với người châu Âu. Lý thuyết chính trong số những lý thuyết này, và hiện đã được chứng minh là không chính xác, là giả thuyết do Jared Diamond đưa ra trong cuốn sách Sự sụp đổ: Cách các xã hội lựa chọn để thất bại hoặc tồn tại. Về cơ bản, những lý thuyết này nói rằng một vài thế kỷ sau khi có sự định cư ban đầu trên đảo Phục Sinh, nhu cầu về tài nguyên của dân số ngày càng tăng đã bắt đầu vượt xa khả năng tái tạo sinh thái của hòn đảo. Vào những năm 1400, các khu rừng đã bị chặt phá hoàn toàn, lớp phủ mặt đất giàu dinh dưỡng đã bị xói mòn, các con suối cạn kiệt và những đàn chim khổng lồ đến làm tổ trên đảo đã biến mất. Không còn gỗ để đóng xuồng đánh cá xa bờ, cùng với nguồn thức ăn từ chim chóc và động vật hoang dã cạn kiệt, năng suất mùa màng giảm do đất tốt bị xói mòn, lượng dinh dưỡng nạp vào của người dân giảm mạnh. Nạn đói đầu tiên, sau đó là nạn ăn thịt đồng loại, xảy ra. Bởi vì hòn đảo không còn có thể nuôi sống các thủ lĩnh, quan chức và linh mục, những người duy trì hoạt động của xã hội phức tạp, nên gây ra sự hỗn loạn đã khiến cho sự sụp đổ về xã hội và văn hóa. Đến năm 1700, dân số giảm xuống còn từ 1/4 đến 1/10 so với trước đây, và nhiều bức tượng đã bị đổ trong “cuộc chiến tranh gia tộc” được cho là của những năm 1600 và 1700.

G

The faulty notions presented in these theories began with the racist assumptions of Thor Heyerdahl and have been perpetuated by writers, such as Jared Diamond, who do not have sufficient archaeological and historical understanding of the actual events which occurred on Easter Island. The real truth regarding the tremendous social devastation which occurred on Easter Island is that it was a direct consequence of the inhumane behavior of many of the first European visitors, particularly the slavers who raped and murdered the islanders, introduced smallpox and other diseases, and brutally removed the natives to mainland South America. >> IELTS TUTOR lưu ý: PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

 • IELTS TUTOR dịch: Các quan niệm sai lầm được trình bày trong các lý thuyết này bắt đầu với các giả định phân biệt chủng tộc của Thor Heyerdahl và đã được duy trì bởi các nhà văn, chẳng hạn như Jared Diamond, người không có hiểu biết lịch sử và đầy đủ về các sự kiện khảo cổ thực tế xảy ra trên Đảo Phục Sinh. Sự thật liên quan đến sự tàn phá xã hội to lớn xảy ra trên Đảo Phục Sinh là nó là hậu quả trực tiếp của hành vi vô nhân đạo của nhiều người châu Âu đầu tiên đến hòn đảo, đặc biệt là những nô lệ đã hãm hiếp và sát hại người dân đảo, mang bệnh đậu mùa và các bệnh khác, và tàn bạo di dời những người bản địa đến lục địa Nam Mỹ.

Questions 1-4

The reading passage has seven paragraphs, A-G

Choose the correct heading for paragraphs A-G from the list below.

Write the correct number, i-xi, in boxes 1-4 on your answer sheet.

NB  There are more headings than paragraphs

List of headings

i The famous moai

ii The status represented symbols of combined purposes

iii The ancient spots which indicate the scientific application

iv The story of the name

v Early immigrants, rise and prosperity

vi The geology of Easter Island

vii The begin of Thor Heyerdahl’s discovery

viii The countering explanation to the misconceptions politically manipulated

ix Symbols of authority and power

x The Navel of the World

xi The Norwegian Invaders’ legacy

Example: Paragraph A iv

1 Paragraph B

Example: Paragraph C i

2 Paragraph D

3 Paragraph E

4 Paragraph G

Questions 5-10

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?

In boxes 5-10 on your answer sheet write

TRUE if the statement is true

FALSE if the statement is false

NOT GIVEN if the information is not given in the passage

5 The first inhabitants of Easter Island are Polynesian, from the Marquesas or Society islands.

6 Construction of some moai statues on the island was not finished.

7 The Moai can be found not only on Easter Island but also elsewhere in Polynesia.

8 Most archaeologists recognised the religious and astronomical functions for an ancient society.

9 The structures of Easter Island work as an astronomical outpost for extraterrestrial visitors.

10 the theory that depleted natural resources leading to the fail of Easter Island actual have a distorted perspective. >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích"Some people do not mind to spend their leisure time with their colleagues while some people prefer to keep their private life separate from their work life. Is it a great idea to spend leisure time with your colleagues?"IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0)

Questions 11-14

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage

Using NO MORE THAN THREE WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 11-14 on your answer sheet.

Many theories speculated that Easter Island’s fall around the era of the initial European contact. Some say the resources are depleted by a 11............... ; The erroneous theories began with a root of the 12............... advanced by some scholars. Early writers did not have adequate 13............... understandings to comprehend the true nature of events on the island. The social devastation was, in fact, a direct result of 14............... of the first European settlers.

Đáp án:

1. v8. FALSE
2. ii9. NOT GIVEN
3. iii10. TRUE
4. viii11. growing population
5. NOT GIVEN12. racist assumption
6. TRUE13. archeological and historical
7. FALSE14. inhuman behavior
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Reading
Lý do chọn IELTS TUTOR