Travel Books: : Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) (Đề thi IELTS READING 28/08/2023 & 14/3/2024)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR cũng cung cấp Travel Books: : Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch) (Đề thi IELTS READING 28/08/2023 & 14/3/2024)

I. Kiến thức liên quan

II. Travel Books (Đề thi IELTS READING 28/08/2023)

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

Travel Books

There are many reasons why individuals have travelled beyond their own soci­eties. Some travellers may have simply desired to satisfy curiosity about the larger world. Until recent times, however, travellers did start their journey for reasons other than mere curiosity. While the travellers’ accounts give much valuable information on these foreign lands and provide a window for the understanding of the local cultures and histories, they are also a mirror to the travellers themselves, for these accounts help them to have a better under­standing of themselves.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • , for  = because  >> cách dùng liên từ for 
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  When people travel and share their experiences, they tell us a lot about the places they visited and the people they met. But at the same time, their stories also reflect who they are as individuals. By writing about their journeys, they learn more about themselves too.

 • IELTS TUTOR dịch: Có nhiều lý do tại sao các cá nhân đã bước ra bên ngoài xã hội của chính họ. Một số người đi chu du có thể chỉ đơn giản muốn thỏa mãn trí tò mò về thế giới rộng lớn hơn. Tuy nhiên, cho đến thời gian gần đây, Nhưng người hay đi đã bắt đầu hành trình của họ vì những lý do không chỉ là sự tò mò đơn thuần. Mặc dù những ghi chép kể lại của những người hay đi cung cấp nhiều thông tin có giá trị về những vùng đất xa lạ này và cung cấp một cánh cửa để hiểu về văn hóa và lịch sử địa phương, nhưng chúng cũng là tấm gương phản chiếu cho chính khách du lịch, vì các ghi chép kể lại này giúp họ hiểu rõ hơn về bản thân.

Records of foreign travel appeared soon after the invention of writing, and fragmentary travel accounts appeared in both Mesopotamia and Egypt in an­cient times. After the formation of large, imperial states in the classical world, travel accounts emerged as a prominent literary genre in many lands, and they held especially strong appeal for rulers desiring useful knowledge about their realms. The Greek historian Herodotus reported on his travels in Egypt and Anatolia in researching the history of the Persian wars. The Chinese envoy Zhang Qian described much of central Asia as far west as Bactria (modern- day Afghanistan) on the basis of travels undertaken in the first century BCE while searching for allies for the Han dynasty. Hellenistic and Roman geog­raphers such as Ptolemy, Strabo, and Pliny the Elder relied on their own travels through much of the Mediterranean world as well as reports of other travellers to compile vast compendia of geographical knowledge. >> IELTS TUTOR lưu ý: Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8 [Audio+Transcript]

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
  • formation >> Cách dùng"formation"(n) tiếng anh
  • emerge (v) >> Cách dùng động từ"emerge"tiếng anh
  • IELTS TUTOR dịch: Các ghi chép về việc đi ra nước ngoài xuất hiện ngay sau khi phát minh ra chữ viết, và các ghi chép du lịch lẻ tẻ đã xuất hiện ở cả Lưỡng Hà và Ai Cập vào thời cổ đại. Sau khi hình thành các quốc gia uy quyền lớn trong thế giới cổ điển, các ghi chép về du lịch nổi lên như một thể loại văn học nổi bật ở nhiều vùng đất, và chúng có sức hấp dẫn đặc biệt mạnh mẽ đối với các nhà cai trị mong muốn có kiến ​​thức hữu ích về các vương quốc của họ. Nhà sử học Hy Lạp Herodotus đã kể lại chuyến du hành của ông đến Ai Cập và Anatolia để nghiên cứu lịch sử các cuộc chiến tranh Ba Tư. Sứ giả Trung Quốc Zhang Qian đã mô tả hầu hết vùng trung tâm châu Á xa tận phía tây như Bactria (Afghanistan ngày nay) trên cơ sở các chuyến du hành được thực hiện vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên trong lúc đi tìm đồng minh cho nhà Hán. Các nhà địa lý Hy Lạp và La Mã như Ptolemy, Strabo và Pliny the Elder đã dựa vào các chuyến du hành của chính họ qua phần lớn thế giới Địa Trung Hải cũng như báo cáo của những người du hành khác để biên soạn một bản tóm tắt kiến thức địa lý rộng lớn.

During the post-classical era (about 500 to 1500 CE), trade and pilgrimage emerged as major incentives for travel to foreign lands. Muslim merchants sought trading opportunities throughout much of the eastern hemisphere. They described lands, peoples, and commercial products of the Indian Ocean basin from East Africa to Indonesia, and they supplied the first written accounts of societies in sub-Saharan West Africa. While merchants set out in search of trade and profit, devout Muslims travelled as pilgrims to Mecca to make their hajj and visit the holy sites of Islam. Since the prophet Muhammad’s origin­al pilgrimage to Mecca, untold millions of Muslims have followed his exam­ple, and thousands of hajj accounts have related their experiences. East Asian travellers were not quite so prominent as Muslims during the post-classical era, but they too followed many of the highways and sea lanes of the eastern hemisphere. Chinese merchants frequently visited South-East Asia and India, occasionally venturing even to East Africa, and devout East Asian Buddhists undertook distant pilgrimages. Between the 5th and 9th centuries CE, hundreds and possibly even thousands of Chinese Buddhists travelled to India to study with Buddhist teachers, collect sacred texts, and visit holy sites. Written ac­counts recorded the experiences of many pilgrims, such as Faxian, Xuanzang, and Yijing. Though not so numerous as the Chinese pilgrims, Buddhists from Japan, Korea, and other lands also ventured abroad in the interests of spiritual enlightenment.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • Chinese merchants frequently visited South-East Asia and India, occasionally venturing even to East Africa, and devout East Asian Buddhists undertook distant pilgrimages: ở đây đang có rút gọn mệnh đề trạng ngữ nha là điểm ngữ pháp hay dùng trong IELTS khi 2 câu có chung 1 chủ ngữ mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
   • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  Chinese traders often traveled to countries in South-East Asia and India. Sometimes, they even went as far as East Africa. Additionally, dedicated Buddhists from East Asia would embark on long journeys to visit sacred sites. 
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Trong thời kỳ hậu cổ điển (từ năm 500 đến năm 1500 Công Nguyên), thương mại và hành hương là động cơ chính để du lịch đến các vùng đất ngoại quốc. Các thương gia Hồi giáo đã tìm kiếm các cơ hội kinh doanh của mình ở phần lớn bán cầu phía đông. Họ mô tả các vùng đất, dân cư, và các sản phẩm thương mại của lưu vực Ấn Độ Dương từ vùng Đông Phi đến Indonesia, và là họ đã cung cấp những ghi chép bằng văn bản đầu tiên về xã hội về Châu Phi hạ Sahara. Trong khi các thương gia tìm kiếm lợi ích thương mại, những người Hồi giáo mộ đạo du lịch như thực hiện lễ Hajj hành hương đến Mecca và ghé thăm các thánh địa Hồi giáo. Từ chuyến hành hương đầu của nhà tiên tri Muhammad đến Mecca, hàng triệu người Hồi giáo đã theo gương của ông ấy, và hàng ngàn bảng tường thuật hajj mô tả lại kinh nghiệm của họ. Những người du hành Đông Á thường không nổi bật như người Hồi giáo trong thời kỳ hậu cổ điển, nhưng họ cũng đi theo nhiều đường cao tốc và đường biển ở bán cầu phía đông. Các thương gia Trung Quốc thường xuyên ghé Đông Nam Á và Ấn Độ, thỉnh thoảng cũng mạo hiểm đến vùng Đông Phi, và những tín đồ Phật giáo Đông Á cũng tham gia các chuyến hành hương xa xôi. Giữa thế kỷ thứ 5 và 9 Công Nguyên, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn Phật tử Trung Quốc đã đến Ấn Độ để học hỏi với các giáo sư Phật giáo, thu thập các văn bản thiêng liêng, và viếng thăm các thánh địa. Có nhiều du ký ghi lại kinh nghiệm của khách hành hương, như Pháp Hiển (Faxian), Huyền Trang (Xuanzang), và Nghĩa Tịnh (Yijing). Mặc dù không nhiều như những người hành hương Trung Quốc, các Phật tử đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các vùng đất khác cũng đã thực hiện các chuyến thám hiểm nước ngoài trong tinh thần khai sáng.

Medieval Europeans did not hit the roads in such large numbers as their Muslim and East Asian counterparts during the early part of the post-classical era, al­though gradually increasing crowds of Christian pilgrims flowed to Jerusalem, Rome, Santiago de Compostela (in northern Spain), and other sites. After the 12th century, however, merchants, pilgrims, and missionaries from medieval Europe travelled widely and left numerous travel accounts, of which Marco Polo’s description of his travels and sojourn in China is the best known. As they became familiar with the larger world of the eastern hemisphere - and the profitable commercial opportunities that it offered - European peoples worked to find new and more direct routes to Asian and African markets. Their efforts took them not only to all parts of the eastern hemisphere, but eventually to the Americas and Oceania as well. >> IELTS TUTOR lưu ý: PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020"you are going to take a holiday and your friend agrees to stay at your house. Write a letter to him for"IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa HS đạt 6.0 đi thi thật)

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • , al­though gradually increasing : ở đây đang có rút gọn mệnh đề trạng ngữ nha là điểm ngữ pháp hay dùng trong IELTS khi 2 câu có chung 1 chủ ngữ 
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  In the past, people in Europe didn't travel as much as those in Muslim and East Asian countries did. But over time, more and more Christian pilgrims started going on trips to places like Jerusalem, Rome, and Santiago de Compostela in Spain.
 • IELTS TUTOR dịch: Những nhà thám hiểm châu Âu thời trung cổ thì lại không đi theo các con đường với số lượng lớn như những người Hồi giáo hay các đồng hương Á Đông của họ trong thời kỳ hậu cổ đại, mặc dù ngày càng nhiều đám đông người hành hương Kitô giáo đổ về Jerusalem, Rome, Santiago de Compostela (miền bắc Tây Ban Nha) hay các thánh địa khác. Tuy nhiên, sau thế kỷ 12, các thương gia, khách hành hương, và các nhà truyền giáo Châu Âu trung cổ đã đi khắp nơi và lưu lại rất nhiều du ký, trong đó nổi tiếng nhất là chuyến du hành của Marco Polo, mô tả chuyến đi của ông và sự lưu trú của ông tại Trung Quốc. Khi họ trở nên quen thuộc với thế giới rộng lớn của bán cầu phía đông – cũng như những cơ hội thương mại sinh lợi – người châu Âu đã tìm kiếm các tuyến đường mới, trực tiếp hơn đến các thị trường châu Á và châu Phi. Những nỗ lực này đã đưa họ không chỉ đi đến hết bán cầu phía đông, mà còn đến tận cùng cả Châu Mỹ và Châu Đại Dương.

If Muslim and Chinese peoples dominated travel and travel writing in post- classical times, European explorers, conquerors, merchants, and missionaries took centre stage during the early modern era (about 1500 to 1800 CE). By no means did Muslim and Chinese travel come to a halt in early modern times. But European peoples ventured to the distant corners of the globe, and European printing presses churned out thousands of travel accounts that described foreign lands and peoples for a reading public with an apparently insatiable appetite for news about the larger world. The volume of travel litera­ture was so great that several editors, including Giambattista Ramusio, Rich­ard Hakluyt, Theodore de Biy, and Samuel Purchas, assembled numerous travel accounts and made them available in enormous published collections.

 

 • IELTS TUTOR dịch: Nếu người Hồi giáo và người Trung Quốc thống trị du lịch và thực hiện các tài liệu du ký sau thời kỳ cổ điển, thì các nhà thám hiểm châu Âu, những người đi chinh phạt, những thương gia và các nhà truyền giáo đóng vai trò tâm điểm trong thời kỳ tiền cận đại (từ năm 1500 đến năm 1800 Công Nguyên). Điều này cũng không có nghĩa là du lịch Hồi giáo và du lịch Trung Quốc đã bị dừng lại trong thời kỳ cận đại. Thế nhưng, người châu Âu đã thám hiểm các góc xa xôi của thế giới, và các nhà in đã cho ra đời hàng ngàn tác phẩm du ký miêu tả những vùng đất ngoại quốc và người ngoại quốc đến với công chúng đọc sách với sự khao khát không chán về tin tức thế giới rộng lớn. Số lượng tác phẩm du ký nhiều đến nổi một số nhà biên tập thời đó trong đó có cả Giambattista Ramusio, Richard Hakluyt, Theodore de Biy và Samuel Purchas, đã tập hợp các tài liệu du ký và xuất bản thành bộ sưu tập lớn.

During the 19th century, European travellers made their way to the interior regions of Africa and the Americas, generating a fresh round of travel writing as they did so. Meanwhile, European colonial administrators devoted numer­ous writings to the societies of their colonial subjects, particularly in Asian and African colonies they established. By mid-century, attention was flowing also in the other direction. Painfully aware of the military and technological prowess of European and Euro-American societies, Asian travellers in particu­lar visited Europe and the United States in hopes of discovering principles useful for the organisation of their own societies. Among the most prominent of these travellers who made extensive use of their overseas observations and experiences in their own writings were the Japanese reformer Fukuzawa Yu-kichi and the Chinese revolutionary Sun Yat-sen.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch:  Trong suốt thế kỷ 19, người châu Âu đã thám hiểm đến các vùng nội địa của châu Phi và châu Mỹ, tạo ra một vòng tròn du lịch mới. Khi đó, các quản lý thuộc địa người châu Âu đã viết rất nhiều bài về xã hội của các nước thuộc địa mà họ đang cai trị, đặc biệt là ở các nước thuộc địa châu Á và châu Phi mà họ đã chiếm đóng. Đến thời điểm giữa thế kỷ, sự chú ý được hướng theo khía cạnh khác. Ý thức sâu sắc được sức mạnh quân sự và công nghệ của xã hội châu Âu và Âu Mỹ, những nhà du hành châu Á đặc biệt đã đến Châu Âu và Hoa Kỳ với hy vọng tìm hiểu những nguyên tắc hữu ích cho công tác tổ chức của xã hội đất nước mình. Nổi bật nhất trong hoạt động đi ra nước ngoài này là nhà cải cách Nhật Bản Fukuzawa Yukichi và nhà cách mạng Trung Quốc Tôn Trung Sơn (Sun Yat-sen), với những miêu tả rõ nét các kinh nghiệm được học hỏi ở nước ngoài trong những bài viết của mình.

With the development of inexpensive and reliable means of mass transport, the 20th century witnessed explosions both in the frequency of long-distance travel and in the volume of travel writing. While a great deal of travel took place for reasons of business, administration, diplomacy, pilgrimage, and mis­sionary work, as in ages past, increasingly effective modes of mass transport made it possible for new kinds of travel to flourish. The most distinctive of them was mass tourism, which emerged as a major form of consumption .for individuals living in the world’s wealthy societies. Tourism enabled consumers to get away from home to see the sights in Rome, take a cruise through the Caribbean, walk the Great Wall of China, visit some wineries in Bordeaux, or go on safari in Kenya. A peculiar variant of the travel account arose to meet the needs of these tourists: the guidebook, which offered advice on food, lodging, shopping, local customs, and all the sights that visitors should not miss seeing. Tourism has had a massive economic impact throughout the world, but other new forms of travel have also had considerable influence in contemporary times. >> IELTS TUTOR lưu ý: PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) Some students work while studying. Discuss the advantages and disadvantages of this trend and give your opinion?NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

 • IELTS TUTOR dịch: Với sự phát triển các phương tiện vận tải hàng không giá rẻ và đáng tin cậy, thế kỷ 20 đã chứng kiến sự bùng nổ cả về tần suất du lịch đường dài lẫn số lượng các chuyến du lịch. Mặc dù có rất nhiều chuyến du lịch vì lý do kinh doanh, hành chính, ngoại giao, hành hương và công việc truyền giáo, các phương tiện vận tải hàng hóa trong những năm qua ngày càng làm việc có hiệu quả, giúp phát triển thêm nhiều loại hình du lịch mới. Điểm đặc biệt nhất là du lịch đại chúng, vốn nổi lên như một hình thức tiêu tiền của giới thượng lưu thế giới. Nó cho phép người ta rời khỏi nhà để tham quan các điểm nổi tiếng như chuyến du lịch đến Rome, du thuyền trên biển Caribbean, đi dạo trên Vạn Lý Trường Thành, tham quan nhà máy sản xuất rượu vang ở Bordeaux hay thăm vườn thú ở Kenya. Một biến thể đặc biệt của du ký nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch là các sách hướng dẫn, giới thiệu ẩm thực, chỗ cư trú, địa điểm mua sắm, điểm du lịch địa phương và tất cả các địa điểm tham quan giúp du khách không bỏ lỡ bất kỳ nơi nào. Du lịch đã có một tác động to lớn đến kinh tế trên toàn thế giới, nhưng những hình thức mới của du lịch cũng ảnh hưởng đáng kể trong thời hiện đại.

Questions 27-28

Choose the correct letter A, B, C or D.
Write your answers in boxes 27-28 on your answer sheet.
27. What were most people travelling for in the early days?
A. Studying their own cultures
B. Business
C. Knowing other people and places better
D. Writing travel books
28. Why did the author say writing travel books is also “a mirror” for travellers themselves?

A. Because travellers record their own experiences.

B Because travellers reflect upon their own society and life.
C Because it increases knowledge of foreign cultures.
D Because it is related to the development of human society.

Questions 29-36
Complete the table on the next page.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from Reading Passage 234 for each answer

TIME

TRAVELLER

DESTINATION

PURPOSE OF TRAVEL

Classical Greece

Herodotus

Egypt and Anatolia

To gather information for the study of (29) ………………..

Han Dynasty

Zhang Qian

Central Asia

To seek (30) ………………..

Roman Empire

Ptolemy, Strabo, Pliny the Elder

The Mediterranean

To acquire (31) ………………..

Post-classical era (about 500 to 1500 CE)

Muslims

From East Africa to Indonesia, Mecca

For trading and (32) ………………..

5th - 9thCenturies CE

Chinese Buddhists

(33) ………………..

To collect Buddhist texts and for spiritual enlightenment

Early modern era (about 1500 to 1800 CE)

European explorers

The New World

To satisfy public curiosity for the New World

During 19th century

Colonial administrators

Asia, Africa

To provide information for the (34) ………………..

By mid-century of the 1800s

Sun Yat-sen,

Fukuzawa

Yukichi

Europe and the United States

To study the (35) ……………….. of their societies
 

20th century

People from (36) ……………….. countries

Mass tourism

For entertainment and pleasure

Questions 37-40

Choose the correct letter A, B, C or D.
Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.
37. Why were the imperial rulers especially interested in these travel stories?
A. Reading travel stories was a popular pastime.
B. The accounts are often truthful rather than fictional.
C. Travel books played an important role in literature.
D. They desired knowledge of their empire.
38. Who were the largest group to record their spiritual trips during the post-classical era?
A. Muslim traders
B. Muslim pilgrims
C. Chinese Buddhists
D. Indian Buddhist teachers
39. During the early modern era, a large number of travel books were published to

A. meet the public’s interest.
B. explore new business opportunities.
C. encourage trips to the new world.
D. record the larger world.

40. What’s the main theme of the passage?

Đáp án:

27. C
28. B
29. Persian wars
30. allies
31. geographical knowledge
32. pilgrimage
33. India
34. colonies
35. organisation
36. wealthy
37. D
38. B
39. A
40. D

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Reading
Lý do chọn IELTS TUTOR