That được dùng như determiner (từ hạn định)

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn That được dùng như determiner (từ hạn định)

II. Kiến thức liên quan

1. Cách dùng "that"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "that" trong tiếng anh

2. Cách dùng từ Hạn Định Trong Tiếng Anh (Determiners)

II. That là Từ hạn định chỉ định (demonstrative determiners)

Mang nghĩa "ấy, đó, kia (dùng để nói rõ một người, một vật ở xa về không gian, thời đối với người viết hoặc người nói)"

=used to refer to a person, object, idea, etc. that is separated from the speaker by space or time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I've never liked that cousin of hers. 
  • Who's that? 
  • Is that the girl you told me about? 
  • that man (IELTS TUTOR giải thích: người ấy)
  • in those days (IELTS TUTOR giải thích: trong thời kỳ đó)
  • those books are old (IELTS TUTOR giải thích: những quyển sách ấy đã cũ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc