That được dùng như liên từ (conjunction)

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ về cấu trúc và từ vựng các bài báo thuộc topic hot hằng ngày, IELTS TUTOR nhận thấy nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR vẫn chưa năm vững That được dùng như liên từ (conjunction)

II. Kiến thức liên quan

1. Cách dùng "that"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "that" trong tiếng anh

2. That được dùng trong mệnh đề danh ngữ

IELTS TUTOR hướng dẫn MỆNH ĐỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

II. That được dùng như liên từ (conjunction)

1. Giới thiệu chung "that" dùng như liên từ

=used to introduce a clause that reports something or gives further information, although it can often be left out

IELTS TUTOR lưu ý:

 • That sẽ được dùng như liên từ trong mệnh đề danh ngữ dùng để cung cấp thêm thông tin
 • Thông thường that sẽ được bỏ đi 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She said (that) she'd pick it up for me after work. 
 • Is it true (that) she's gone back to teaching? 
 • We'll be there at about 7.30, provided/providing (that) there's not too much traffic. 
 • It was so dark (that) I couldn't see anything.
 • It’s possible (that) there’ll be a job opening in a few weeks.

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "rằng, là"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • there's no doubt that communism will be achieved in the world (IELTS TUTOR giải thích: chắc chắn rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện trên khắp thế giới)

2.2. Mang nghĩa "để, để mà"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • light the lamp that I may read the letter (IELTS TUTOR giải thích: thắp đèn lên để tôi có thể đọc bức thư)

2.3. Mang nghĩa "đến nỗi"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the cord was such long that I could not measure it (IELTS TUTOR giải thích: sợi dây dài đến nỗi tôi không thể đo được)

  2.4. Mang nghĩa "giá mà; giá như"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • oh , that I knew what was happening ! (IELTS TUTOR giải thích: ôi! giá mà tôi biết cơ sự như thế này!)
    • We'll be there at about 7.30, provided/providing (that) there's not too much traffic. 

    III. Lặp lại "that" trong câu để tránh dài dòng

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc