That được dùng như trạng từ (adverb)

· Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm That được dùng như trạng từ (adverb)

II. Kiến thức liên quan

1. Cách dùng "that"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "that" trong tiếng anh