That được dùng như trạng từ (adverb)

· Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm That được dùng như trạng từ (adverb)

II. Kiến thức liên quan

1. Cách dùng "that"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "that" trong tiếng anh

2. Cách dùng trạng từ (adv)

II. That được dùng như trạng từ (adverb)

Mang nghĩa "tới mức đó, như thế, đến thế"

=as much as suggested

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's too young to walk that far. 
  • It wasn't (all) that (= very) good.
  • I can't walk that far (IELTS TUTOR giải thích: tôi không thể đi bộ xa đến thế được)
  • they've spent that much (IELTS TUTOR giải thích: họ đã tiêu đến ngần ấy tiền)
  • I've done only that much (IELTS TUTOR giải thích: tôi chỉ làm được đến thế)
  • it's about that long (IELTS TUTOR giải thích: dài khoảng như thế)
  • it isn't all that cold (IELTS TUTOR giải thích: không hoàn toàn lạnh đến vậy đâu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking