Cách gọi họ tên trong tiếng Anh

· Speaking

I.Giải thích một số định nghĩa về tên trong tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý:

II.Quy tắc viết tên trong tiếng Anh

<