Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 4: Life in the past - Getting started - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

1. A______ is used to make sound much louder so that many people can hear it from a distance.( IELTS TUTOR giải thích: Một_____ được sử dụng để khiến âm thanh to hơn vì thế mọi người có thể nghe được từ phía xa)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. There is always a big gap between________. The old sometimes find it difficult to understand the young..( IELTS TUTOR Giải thích: Luôn luôn có khoảng cách giữa________. Người lớn tuổi thường cảm thấy khó hiểu người trẻ tuổi.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. Every country has its own custom and______ ( IELTS TUTOR giải thích: Mỗi quốc gia có những phong tục và_____ của riêng họ)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. People in the past were slower in accepting ______ than they are today.(IELTS TUTOR giải thích: Thế hệ trong quá khứ thường chậm hơn so với việc chấp nhận_______ hơn thế hệ mới)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. Traditionally, wedding and funerals are considered important village _____ in Vietnam. (IELTS TUTOR Giải thích: Một cách truyền thống, đám cưới và đám tang được xem là _______ quan trọng ở làng quê Việt Nam)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

6. A wedding is ______ , not only for the bride and groom but also for other attendants as the can meet friend and relatives.(IELTS TUTOR Giải thích: Đám cưới là_______, không chỉ cho cô dâu và chú rễ mà cũng để người tham gia gặp mặc bạn bè và người quen)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)