Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 3 (SGK môn Anh lớp 9)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ vựng & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 3 (SGK môn Anh lớp 9)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 3 (SGK môn Anh lớp 9)

1. Paying respect to people of ______ is a tradition in Vietnam (IELTS TUTOR giải thích: Thể hiện sự tôn trọng đến người_______ is một truyền thống ở Vietnam)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. Quite a large number of ethnic people in the mountains are still ______. They can’t read or write( IELTS TUTOR giải thích: Khá là nhiều người dân tộc miền núi thì vẫn_______. Họ không thể đọc hay viết)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. Eating from ______ is a popular habit of people in big cities in Vietnam. ( IELTS TUTOR giải thích: Việc ăn uống từ _____ là một thói quen phổ biến ở các thành phố lớn tại Việt Nam)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4.There should be ______ on the roads to reduce the number of accidents. ( IELTS TUTOR giải thích: Luôn phải có_____ trên đường để giảm số lượng vụ tai nan.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. ______ punishment was common at schools in the past.( IELTS TUTOR giải thích: ________ sự trừng phạt là điều thông thường trong các trường học trong quá khứ.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

6. I prefer talking ______ to on the phone.( IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích nói chuyện ______ hơn là trên điện thoại)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau :

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 3 (SGK môn Anh lớp 9)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 3 (SGK môn Anh lớp 9)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 3 (SGK môn Anh lớp 9)