Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking Back- Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking Back- Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Study" IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking Back- Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

1. She lived in a(n) ………. family , so she didn’t have much privacy. ( IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đã sống trong một gia đình......., nên cô ấy không có nhiều sự riêng tư)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

2. We live in a ………. family with only my parents and me ( IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sống trong một gia đình......... với cha mẹ và tôi)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

3. Our children didn’t have good learning …….. like computers, CD players, or laboratories during the 1980s.( IELTS TUTOR giải thích: Những đứa con của chúng tôi không có ........... học tập tốt như máy vi tính, đầu đỉa CD, phòng thí nghiệm ở thập niên 1980)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

4. …….. used to be an image associated with our soldier in the past. ( IELTS TUTOR giải thích: ........ thường được sử dụng như một hình ảnh đi kèm với quân đội của chúng ta trong quá khứ

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

5.Classrooms made of mud and straw with …….. all around used to be common in Viet Nam during the war.( IELTS TUTOR giải thích: Các lớp học được làm từ bùn và rơm với ......... bao quanh đã được sử dụng rộng rãi ở Viet Nam trong suốt thời chiến)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking Back- Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking Back- Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking Back- Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)