Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Bài tập 2(SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Our school in the past (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Study" IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Bài tập 2(SGK lớp 9 môn Anh)

There have been________ differences in the country’s policies as compared to two years ago (minor) (IELTS TUTOR giải thích: Có một sự khác biệt ________ ở các chính sách của quốc gia khi được so sánh với hai năm trước)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

The traffic system in Ha Noi has been ________ upgradated over the last ten years( suddenly and to a great degree) (IELTS TUTOR giải thích: Hệ thống giao thộng tại Hà Nội đã và đang được cải thiện ________ trong mười năm vừa qua)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

Vietnamese people’s lives have been _____ improved ( enough to make a difference) ( IELTS TUTOR giải thích: Đời sống của người Việt Nam đã và đang được cải thiện ...........)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

There have been _____ changes in the way people work ( quite large) ( IELTS TUTOR giải thích: Có một sự thay đổi......... trong cách làm việc )

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Bài tập 2(SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Bài tập 2(SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Bài tập 2(SGK lớp 9 môn Anh)