Giải thích Từ mới & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 - Vocabulary (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR giải thích từ mới & Dịch bài : Review Unit 1+2+3- Vocabulary (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic"statue"IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 -Vocabulary (SGK lớp 9 môn Anh)

The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is a (1)……… observation wheel in London ( IELTS TUTOR giải thích: Con mắt London, hay còn được biết đến như là bánh xe thế kỷ, là một ......... vòng quay quan sát London)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

When erected in 1999 , it was the world’s(2)………. observation wheel. It is now one of the the most popular (3)………. in the world (IELTS TUTOR giải thích: khi được dựng vào năm 1999, nó là đài quan sát...... nhất thế giới. Bây giờ nó là một trong những vòng quay ........ phổ biến nhất)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

It is considered to be a (4)……… of London. People make special journeys to see the (5) ……… giant wheel. (IELTS TUTOR giải thích: Nó được xem là...... của London. Du khách thường tổ chức các chuyến đi đặc biệt để nhìn thấy....... bánh xe khổng lồ này)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

They feel (6) …….. to climb above the city and look back down on it ( IELTS TUTOR giải thích: Họ cảm thấy ....... khi leo lên cao và nhìn xuống dưới thành phố)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

It is public and(7)…………, and it has become a place of (8)……….. in London( IELTS TUTOR giải thích: Đây là một nơi mang tính công cộng và............., và nơi đây đã trở thành một nơi của ............ London)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 - Vocabulary (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 - Vocabulary (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 - Vocabulary (SGK lớp 9 môn Anh)